.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

15-05-2022

Sáng 12/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tuyến.

Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả nội dung, chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại điểm cầu Trường Đại học Tiền Giang, Gồm các đơn vị: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh, Báo Ấp Bắc, Cục Thống kê, Hội Chữ Thập đỏ, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin, Hội Nông dân, Hội Văn học nghệ thuật, Liên minh Hợp tác xã, Mặt trận Tổ quốc, Tỉnh đoàn, Cục Thi hành án Dân sự, Sở Ngoại vụ, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông, BQL Dự án ĐTXD công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 04/5/2022 đến ngày 10/5/2022 tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ năm để thảo luận, cho ý kiến và quyết định các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện: Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới".

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, tán thành Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đã bàn và thống nhất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các địa phương, tổ chức, cơ sở đảng tập trung tuyên truyền các nội dung Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII tới toàn thể đảng viên, người dân để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tích cực tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước; các sự kiện đối ngoại; tuyên truyền về chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ; kết quả phát triển kinh tế- xã hội quý I/2022; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19

VĨNH SƠN