.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Cơ Sở vật chất

30-10-2019


Cơ sở chính (20.015,5m2)
Số 119, Đường Ấp Bắc, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

 

Khu A: Phòng làm việc của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách khối Đào tạo, Khoa học - Công nghệ, Phó Hiệu trưởng phụ trách khối Thông tin - Thư viện, Học sinh - Sinh viên, Quản trị cơ sở vật chất và dịch vụ. Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài vụ, Phòng Quản trị - Thiết bị, Phòng Quản lý khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế, Phòng Không gian pháp ngữ, Văn phòng Đảng ủy, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Tiếp dân, Phòng Tiếp khách Ban Giám hiệu.

Khu B: Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh, Văn phòng khoa Sư phạm, Văn phòng Trung tâm Thông tin - Thư viện, Ban Biên tập Website, Phòng Hội thảo, Văn phòng Hội đồng trường, Thư viện Khối Sư phạm, phòng học tầng 2 - 3 .

Khu C: Phòng Giáo dục thường xuyên, Phòng Công tác sinh viên, Ban liên lạc cựu sinh viên, Thư viện, Các phòng thực hành thuộc khối sư phạm, phòng học tầng 1-2-3.

Khu D: Phòng Y tế, Văn phòng Tư vấn tâm lý và Học tập, Văn phòng Đoàn - Hội, Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng, Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin, Văn phòng Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Phòng Tài nguyên sinh viên, Phòng Lab, Văn phòng Khoa Kinh tế - Luật.

Khu E: Văn phòng Khoa Lý luận chính trị, phòng học tầng 1-2.

Khu F: Khoa Kỹ thuật Công nghiệp, Phòng Quản lý đào tạo; Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học, các phòng thí nghiệm, thực hành thuộc khối kỹ thuật, phòng học tầng 3-4.

Khu H: phòng học.

Khu K: Phòng Internet, Các phòng thực hành công nghệ may, phòng học.

Thư quán: Phòng Internet, Phòng tự học của sinh viên.

Nhà nghỉ giảng viên thỉnh giảng.

 


Cơ sở Thân Cửu Nghĩa (
393.600 m2)
xã Thân Cửu nghĩa,  huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

 

Khu A: Ban Quản lý dự án xây dựng, Văn phòng Khoa Kinh tế - Luật, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, Phòng Quản trị - Thiết bị, Phòng máy vi tính, Văn phòng Đoàn, Phòng Hội đồng thi, Tiếng Nhật, Phòng Chờ giảng viên, phòng học.

Khu B: Phòng làm việc của Phó Hiệu trưởng phụ trách khối Đào tạo, Khoa học - Công nghệ;  Phó Hiệu trưởng phụ trách khối Thông tin - Thư viện, Học sinh - Sinh viên, Quản trị cơ sở vật chất và dịch vụ. Văn phòng Khoa Khoa học tự nhiên, Văn phòng Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin, Văn phòng Ban Giám đốc TTTT-TV, Thư viện, Phòng Y tế, Phòng Hội thảo, Phòng Hội trường, Phòng Khánh tiết, Các phòng thí nghiệm, Phòng Lab, Phòng Chờ giảng viên, phòng học, giảng đường.