Chia sẻ

Quy trình chính sách chất lượng

20-08-2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Chính sách chất lượng và các Quy trình quản lý

của Trường Đại học Tiền Giang
__________
__________

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Căn cứ Quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Công văn số 3624/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 154/KH-ĐHTG ngày 06 tháng 3 năm 2013 của Trường Đại học Tiền Giang về việc tổ chức rà soát quy trình quản lý chất lượng và biểu mẫu hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Công bố Chính sách chất lượng và ban hành44 quy trình quản lý của Trường Đại học Tiền Giang (đính kèm danh mục các Quy trình quản lý).

1. Quy trình quản lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Danh mục Quy trình quản lý nêu tại Quyết định này khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thì áp dụng theo quy định mới và phải cập nhật để công bố.

3. Danh mục quy trình quản lý ban hành kèm theo Quyết định này được đưa lên website của trường để viên chức, học sinh, sinh viên tiện sử dụng.

Điều 2. Phòng Tổ chức- Hành chính có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong trường thường xuyên cập nhật Danh mục Quy trình quản lý  của nhà trường để trình Hiệu trưởng công bố.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính, các đơn vị, viên chức, học sinh, sinh viên Trường Đại học Tiền Giang có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 52/QĐ-ĐHTG, ngày 26 tháng 01 năm 2010 của Trường Đại học Tiền Giang.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận: Q.HIỆU TRƯỞNG
  Như điều 3; (Đã ký)      
- Lưu VT, P.TCHC. Phan Văn Nhẫn

 

-------------------------------------------------

DANH MỤC

CÁC QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HIỆU CHỈNH TRONG NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1351/QĐ - ĐHTG ngày  25 tháng 11 năm 2013  của Trường Đại học Tiền Giang)

 

STT TÊN QUY TRÌNH MÃ SỐ GHI CHÚ
1 Chính sách chất lượng Số hiệu: 01-QT-CSCL/01 Phòng TC-HC
2 Quy trình kiểm soát tài liệu Số hiệu: 02-QT-KSTL/01 Phòng TC-HC
Biểu mẫu 2a, Biểu mẫu 2b, Biểu mẫu 2c
3 Quy trình đánh giá nội bộ Số hiệu: 03-QT-ĐGNB/01 Phòng TC-HC
Biểu mẫu 3a, Biểu mẫu 3b
4 Quy trình đào tạo & bồi dưỡng Số hiệu: 04-QT-ĐTBD/01 Phòng TC-HC
Biểu mẫu 4a, Biểu mẫu 4b, Biểu mẫu 4c, Biểu mẫu 4d, Biểu mẫu 4đ, Biểu mẫu 4e
5 Quy trình tuyển dụng viên chức Số hiệu: 05-QT-TDVC/01 Phòng TC-HC
Biểu mẫu 5a, Biểu mẫu 5b, Biểu mẫu 5c
6 Quy trình thi đua khen thưởng Số hiệu: 06-QT-TĐKT/01 Phòng TC-HC
Biểu mẫu 6a, Biểu mẫu 6b, Biểu mẫu 6c-6d, Biểu mẫu 6e, Biểu mẫu 6f, Biểu mẫu 6g, Biểu mẫu 6h,
Biểu mẫu 6k,
Biểu mẫu 6l, Biểu mẫu 6m, Mẫu số 1, Mẫu số 2
7 Quy trình bảo trì và sửa chữa máy móc thiết bị Số hiệu: 07-QT-BTSC/01 Phòng QTTB
Biểu mẫu 7a, Biểu mẫu 7b, Biểu mẫu 7c, Biểu mẫu 7d
8 Quy trình kiểm tra vệ sinh, ATTP và phòng chống cháy nổ Số hiệu: 08-QT-ATTP-PCCN/01 Phòng QTTB
Biểu mẫu 8a, Biểu mẫu 8b
9 Quy trình mua sắm vật tư, công cụ phục vụ dạy học Số hiệu: 09-QT-MSVT/01 Phòng QTTB
Biểu mẫu 9a, Biểu mẫu 9b, Biểu mẫu 9c
10 Quy trình mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học Số hiệu: 10-QT-MSTTB/00 Phòng QTTB
Biểu mẫu 10a, Biểu mẫu 10b, Biểu mẫu 10c
11 Quy trình lập kế hoạch đào tạo khóa học, năm học, học kỳ Số hiệu: 11-QT-KHĐT/01 Phòng QLĐT
Biểu mẫu 11a, Biểu mẫu 11b, Biểu mẫu 11c, Biểu mẫu 11d
12 Quy trình giảng dạy Số hiệu: 12-QT-GD/01 Phòng QLĐT
Biểu mẫu 12a, Biểu mẫu 12b, Biểu mẫu 12c, 12c_hướng dẫn, Biểu mẫu 12d, Biểu mẫu 12đ-12f-12g-12h,
Biểu mẫu 12e, Biểu mẫu 12k, Biểu mẫu 12l
13 Quy trình mở ngành học mới Số hiệu: 13-QT-MNHM/01 Phòng QLĐT
Biểu mẫu 13a, Biểu mẫu 13b, Biểu mẫu 13c
14 Quy trình điều chỉnh chương trình đào tao Số hiệu: 14-QT-ĐCCTĐT/01 Phòng QLĐT
Biểu mẫu 14a, Biểu mẫu 14b, Biểu mẫu 14c, Biểu mẫu 14d, Biểu mẫu 14đ
15 Quy trình điều chỉnh học phần trong chương trình đào tạo Số hiệu: 15-QT-ĐCHPCTĐT/01 Phòng QLĐT
Biểu mẫu 15a, Biểu mẫu 15b
16 Quy trình mời giảng Số hiệu: 16-QT-MG/01 Khoa KT-XH
Biểu mẫu 16a, Biểu mẫu 16b, Biểu mẫu 16c, Biểu mẫu 16d-16e
17 Quy trình đánh giá chất lượng đào tạo Số hiệu: 17-QT-ĐGCLĐT/01 TT.KT&ĐBCLGD
18 Quy trình kiểm soát sự không phù hợp trong đào tạo Số hiệu: 18-QT-KSKPH/01 Phòng TT-PC
19 Quy trình liên kết mở lớp do các trường liên kết cấp bằng Số hiệu: 19-QT-LKĐT/01 Phòng GDTX
Biểu mẫu 19a, Biểu mẫu 19b
20 Quy trình làm thủ tục nhập học Số hiệu: 20-QT-TTNH/01 Phòng CTCT&SV
21 Quy trình tổ chức tuyển sinh Số hiệu: 21-QT-TCTS/01 TT.KT&ĐBCLGD
22 Quy trình thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp Số hiệu: 22-QT-TKTHP-TN/01 TT.KT&ĐBCLGD
23 Quy trình tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học Số hiệu: 23-QT-CCCNN-TH/01 TT.NN-TH
24 Quy trình xét điều kiện dự thi kết thúc học phần Số hiệu: 24-QT-DTKTHP/00 TT.KT&ĐBCLGD
Biểu mẫu 24a, Biểu mẫu 24b
25 Quy trình xét và cấp bằng tốt nghiệp Số hiệu: 25-QT-CBTN/00 Phòng QLĐT
26 Quy trình kiểm tra văn bằng Số hiệu: 26-QT-KTVB/01 Phòng CTCT&SV
27 Quy trình xét cấp học bổng khuyến khích học tập Số hiệu: 27-QT-XCHBKKHT/01 Phòng CTCT&SV
28 Quy trình biểu dương HS-SV tiêu biểu Số hiệu: 28-QT-BDHSSV/01 Phòng CTCT&SV
29 Quy trình tổ chức “Tuần SHCD-HSSV” Số hiệu: 29-QT-TSHCD-HSSV/01 Phòng CTCT&SV
30 Quy trình đo lường mức độ hài lòng của người học và các bên quan tâm khác Số hiệu: 30-QT-ĐLMĐHL/0 TT.KT&ĐBCLGD
31 Quy trình giải quyết chế độ chính sách cho HSSV Số hiệu: 31-QT-GQCĐCS/00 Phòng CTCT&SV
Biểu mẫu 31a, Biểu mẫu 31b
32 Quy trình giải quyết các yêu cầu của Người học Số hiệu: 32-QT-GQYCNH/00 Phòng CTCT&SV
33 Quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học Số hiệu: 33-QT-DTNCKH/01 Phòng QTKH&QHQT
Biểu mẫu 33a, Biểu mẫu 33b, Biểu mẫu 33c, Biểu mẫu 33d, Biểu mẫu 33e, Biểu mẫu 33f, Biểu mẫu 33g,
Biểu mẫu 33h, Biểu mẫu 33i, Biểu mẫu 33j, Biểu mẫu 33k, Biểu mẫu 33l, Biểu mẫu 33m, Biểu mẫu 33n,
Biểu mẫu 33o, Biểu mẫu 33p, Biểu mẫu 33q, Biểu mẫu 33r, Biểu mẫu 33s
34 Quy trình lập dự toán chi Số hiệu: 34-QT-LDTC/01 Phòng TV
Biểu mẫu 34a-b-c-d-e-f-g-h
35 Quy trình thanh toán Số hiệu: 35-QT-TT/01 Phòng TV
Biểu mẫu 35a/02, Biểu mẫu 35b/02, Biểu mẫu 35c/02, Biểu mẫu 35d/02, Biểu mẫu 35e/02, Biểu mẫu 35f/02, Biểu mẫu 35g/02Biểu mẫu 35h/02Biểu mẫu 35i/02Biểu mẫu 35j/02Biểu mẫu 35k/02Biểu mẫu 35l/02Biểu mẫu 35m/02Biểu mẫu 35n/02Biểu mẫu 35o/02
36 Quy trình thanh toán tiền lương Số hiệu: 36-QT-TTTL/00 Phòng TV
Biểu mẫu 36a, Biểu mẫu 36b, Biểu mẫu 36c, Biểu mẫu 36d, Biểu mẫu 36e, Biểu mẫu 36f
37 Quy trình thuế TNCN Số hiệu: 37-QT-TTNCN/00 Phòng TV
Biểu mẫu 37a, Biểu mẫu 37b, Biểu mẫu 37c, Biểu mẫu 37d, Biểu mẫu 37e, Biểu mẫu 37f, Biểu mẫu 37g,
Biểu mẫu 37h
38 Quy trình thu học phí Số hiệu: 38-QT-THP/00 Phòng TV
Biểu mẫu 38a, Biểu mẫu 38b, Biểu mẫu 38c
39 Quy trình thanh tra Số hiệu: 39-QT-TT/01 Phòng TC-HC
40 Quy trình giải quyết khiếu nại Số hiệu: 40-QT-TTGQKN/01 Phòng TC-HC
Biểu mẫu 40a, Biểu mẫu 40b, Biểu mẫu 40c
41 Quy trình giải quyết tố cáo Số hiệu: 41-QT-GQTC/00 Phòng TC-HC
42 Quy trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Số hiệu: 42-QT-TTPBGDPL/00 Phòng TC-HC
43 Quy trình buộc thôi học đối với HSSV, HV Số hiệu: 43-QT-BTH/00 Phòng CTCT&SV
44 Quy trình mở các lớp ngắn hạn (do Trường Đại học Tiền Giang cấp chứng nhận, chứng chỉ) Số hiệu: 44-QT-MLNH/01 Phòng QLĐT
Biểu mẫu 44a, Biểu mẫu 44c, Biểu mẫu 44d, Biểu mẫu 44e, Biểu mẫu 44f, Biểu mẫu 44g, Biểu mẫu 44h,
Biểu mẫu 44k, Biểu mẫu 44p, Biểu mẫu 44q, Biểu mẫu 44r, Biểu mẫu 44l-44m-44n-44o
45 Quy trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Số hiệu: 45-QT-SXKDDV/00 Phòng TV
Biểu mẫu 45g, Biểu mẫu 35c, Biểu mẫu 45c-45d-45e-45f, Biểu mẫu 45a-45b-44o
46 Quy trình khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Số hiệu: 46-QT-ĐGGV/00 TT.KT&ĐBCLGD
47 Quy trình khảo sát lấy ý kiến người học về chất lượng đào tạo của Trường Số hiệu: 47-QT-ĐGCLĐT/00 TT.KT&ĐBCLGD
48 Quy trình thanh tra thi kết thúc học phần Số hiệu: 48-QT-TTrTKTHP/00   Phòng TT-PC
49 Quy trình công bố điểm thi và cấp bảng điểm Số hiệu: 49-QT-TTrTKTHP/00   TT.KT&ĐBCLGD
53 Quy trình nhập điểm quá trình Số hiệu:53-QT-NĐQT/00 TT.KT&ĐBCLGD
Biểu mẫu 53a

Phòng Tổ chức - Hành chính