.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Quy trình chính sách chất lượng

28-07-2022

Phụ lục I
DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số  117/QĐ-ĐHTG ngày 23/4/2020 của Trường Đại học Tiền Giang)

STT TÊN QUY TRÌNH Số hiệu
1 Chính sách chất lượng CSCL-01/00-20
2 Quy trình kiểm soát tài liệu QT-02-KSTL/00-20
3 Quy trình đào tạo & bồi dưỡng QT-03-ĐTBD/00-20
4 Quy trình tuyển dụng viên chức QT-04-TDVC/00-20
5 Quy trình thi đua khen thưởng QT-05-TĐKT/00-20
6 Quy trình bảo trì và sửa chữa máy móc thiết bị QT-06-BTSC/00-20
7 Quy trình kiểm tra vệ sinh, ATTP và phòng chống cháy nổ QT-07-ATTP-PCCN/00-20
8 Quy trình mua sắm vật tư, công cụ phục vụ dạy học QT-08-MSVT/00-20
9 Quy trình mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học QT-09-MSTTB/00-20
10 Quy trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ QT-10-SXKDDV/00-20
11 Quy trình tổ chức thi tuyển sinh QT-11-TS/00-20
12 Quy trình tiếp nhận hồ sơ nhập học QT-12-NHSNH/00-20
13 Quy trình rút học phần QT-13-RHP/00-20
14 Quy trình xét chuyển điểm, miễn học - miễn thi QT-14-CĐ,MH,MT/00-20
15 Quy trình xét duyệt cho sinh viên làm đồ án khóa luận tốt nghiệp QT-15-ĐATN/00-20
16 Quy trình giải quyết cho sinh viên nghỉ bệnh QT-16-SVNB/00-20
17 Quy trình giải quyết cho sinh viên nghỉ học tạm thời QT-17-SVNHTT/00-20
18 Quy trình đánh giá kết quả rèn luện QT-18-ĐHKQRL/00-20
19 Quy trình thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp QT-19-TKTHP&TN/00-20
20 Quy trình Thanh tra thi kết thúc học phần QT- 20-TTrTKTHP/00-20
21 Quy trình xét cấp học bổng khuyến khích học tập QT-21-HBKKHT/00-20
22 Quy trình khen thưởng sinh viên QT-22-KTSV/00-20
23 Quy trình cảnh báo kết quả học tập QT-23-CBKQHT/00-20
24 Quy trình buộc thôi học sinh viên QT-24-BSVTH/00-20
25 Quy trình giải quyết cho sinh viên chuyển qua các chương trình khác QT-25-CCTK/00-20
26 Quy trình xét công nhận tốt nghiệp QT-26-XCNTN/00-20
27 Quy trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình QT-27-HHCT/00-20
28 Quy trình giải quyết cho sinh viên chuyển đến Trường Đại học Tiền Giang QT-28-CT/00-20
29 Quy trình điều chỉnh chương trình đào tạo QT-29- CTĐT/00-20
30 Quy trình điều chỉnh học phần trong chương trình đào tạo QT-30-ĐCHPCTĐT/00-20
31 Quy trình thỉnh giảng QT-31-TG/00-20
32 Quy trình đánh giá chất lượng đào tạo QT-32-ĐGCLĐT/00-20
33 Quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học QT-33-ĐTNCKH/00-20
34 Quy trình xét điều kiện dự thi kết thúc học phần QT-34-DTKTHP/00-20
35 Quy trình kiểm tra văn bằng QT-35-KTVB/00-20
36 Quy trình tổ chức “Tuần SHCD-HSSV” QT-36-TSHCD-HSSV/00-20
37 Quy khảo sát ý kiến SV về hoạt động giảng dạy của giảng viên. QT-37-ĐGGV/00-20
38 Quy trình đo lường mức độ hài lòng của người học và các bên quan tâm khác QT-38-ĐLMĐHL/00-20
39 Quy trình giải quyết chế độ chính sách cho HSSV QT-39-GQCĐCS/00-20
40 Quy trình giải quyết các yêu cầu của Người học QT-32-GQYCNH/00-20
41 Quy trình mở các lớp ngắn hạn (do Trường Đại học Tiền Giang cấp chứng nhận, chứng chỉ) QT-41-MLNH/00-20
42 Quy trình công bố điểm thi và cấp bảng điểm QT-42-CBĐ/00-20
43 Quy trình khảo sát lấy ý kiến về mức độ đáp ứng của thư viện QT-43-KSCLTV/00-20
44 Quy trình nhập điểm thi kết thúc học phần QT-44-NDTHP/00-20
45 Quy trình nhập điểm quá trình QT-45-NĐQT/00-20
46 Quy trình giới thiệu việc làm cho sinh viên QT-46-GTVLSV/00-20
47 Quy trình điều chỉnh điểm quá trính và điểm thi kết thúc học phần trên phần mềm QT-47-ĐCĐQT&TKTHP/00-20
48 Quy trình phân công giảng viên coi thi kết thúc học phần QT-48-PCGVCT/00-20
49 Quy trình liên kết mở lớp do các trường liên kết cấp bằng QT-49-LKĐT/00-20
50 Quy trình quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận QT-50-QLVBCCCN/00-20
51 Quy trình tổ chức thi và cấp chứng chỉ NN-TH QT-51-CCCNN-TH/00-20
52 Quy trình thẩm định văn bản QT-52-TĐVB/00-20
53 Quy trình thanh tra QT-53-TT/00-20
54 Quy trình giải quyết khiếu nại QT-54-GQKN/00-20
55 Quy trình giải quyết tố cáo QT-55-GQTC/00-20
56 Quy trình lập dự toán chi QT-56-LDT/00-20
57 Quy trình thanh toán QT-57-TT/00-20
58 Quy trình thanh toán tiền lương QT-58-TTTL/00-20
59 Quy trình thuế TNCN QT-59-TĐKT/00-20
60 Quy trình thu học phí QT-60-THP/00-20
61 Quy trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật QT-61-TTPBGDPL/00-20
62 Quy trình nhận hồ sơ tuyển sinh đợt 1 QT-62-TTPBGDPL/00-20
63 Quy trình đăng ký học phần QT-63-ĐKHP/00-20
64 Quy trình điều chỉnh thời khóa biểu lớp học phần QT-64-ĐCTKB/00-20
65 Quy trình in dữ liệu phôi văn bằng QT-65-IVBCC/00-2020
66 Quy trình khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp QT-66-KSVL/00-2020
67 Quy trình nhận đơn và chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần QT-67-PKTKTHP/00-20
68 Quy trình xây dựng, rà soát và phát triển tầm nhìn, sứ mạng trong chiến lược phát triển Trường Đại học Tiền Giang QT-68-PTTNSM/00-20
69 Quy trình xây dựng và đánh giá độ tin cậy, độ chính xác của các đề thi, đề kiểm tra phù hợp các phương pháp kiểm tra đánh giá QT-69-XD&ĐGDTC/00-20
70 Quy trình tuyển sinh QT-70-TS/00-20
71 Quy trình thi kết thúc học phần QT-71-TKTHP/00-20
72 Quy trình thiết lập hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn loại hình đánh giá kết quả học tập học phần QT-72-TLHTLKH&LCHTĐKQHTHP/00-20
73 Quy trình xác định và công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2022 QT-73-XĐ-CB CTTS/00-21

Phòng Tổ chức - Hành chính