.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Danh mục biểu mẫu hành chính

18-08-2020

Phụ lục II
DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU HÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 117/QĐ-ĐHTG ngày 23/4/2020  của Trường Đại học Tiền Giang)

STT TÊN BIỂU MẪU Số hiệu
I. BIỂU MẪU DÀNH CHO HS-SV
1 Đơn xin miễn học, miễn thi 01_SV_P.QLĐT_00-20
2 Đơn xin chuyển điễm 02_SV_P.QLĐT_00-20
3 Đơn xin gia hạn đóng học phí 03_SV_P.TV_00-20
4 Đơn xin rút học phần 04_SV_P.QLĐT_00-20
5 Đơn xin hoãn thi kết thúc HP 05_SV_TT.KT&ĐBCLGD_00-20
6 Đơn xin dự thi kết thúc học phần lần 2 06_SV_TT.KT&ĐBCLGD-00-20
7 Đơn xin làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp 07_SV_P.QLĐT _00-20
8 Đơn xin học cùng lúc hai chương trình 08_SV_P.QLĐT_00-20
9 Đơn xin xét tốt nghiệp 09_SV_ P.QLĐT_00-20
10 Đơn xin chuyển trường 10_SV_ P.QLĐT_00-20
11 Đơn xin nghỉ học và bảo lưu KQ học tập (Đơn xin ngưng học và bảo lưu kết quả) 11_SV_P.QLĐT_00-20
12 Đơn xin thôi học 12_SV_P.QLĐT_00-20
13 Đơn xin học lại 13_SV_P.QLĐT_00-20
14 Đơn xin cấp bảng điểm (bản sao từ sổ gốc) 14_SV_P.QLĐT_00-20
15 Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp (Áp dụng cho trường hợp bị mất bằng tốt nghiệp) 15_SV_P.QLĐT_00-20
16 Đơn xin chuyển sang chương trình giáo dục khác 16_SV_P.QLĐT_00-20
17 Đơn khiếu nại (AD cho các trường hợp khiếu nại theo quy định của PL) 17_SV_P.TTPC_00-20
18 Đơn xin hoàn trả học phí (Áp dụng đối với HS-SV khóa cũ) 18_SV_P.TV_00-20
19 Đơn xin hoàn trả học phí và lệ phí đầu năm 19_SV_P.TV_00-20
20 Đơn xin đăng ký dự kiểm tra cấp chứng chỉ 20_SV_TT.NN-TH_00-20
21 Giấy xác nhận là SV hệ VL-VH để hoãn NVQS 21_HV_P.GDTX_00-20
22 Đơn xin cấp học bổng đồng hành cùng sinh viên 22_SV_ QHDN&TVTS_00-20
23 Đơn xin đăng ký học liên thông hệ chính quy 23_SV_P.QLDT_00-20
24 Đơn xin chấm phúc khảo cấp CCQG tin học 24_SV_TT.KT&ĐBCLGD_00-20
25 Đơn xin chấm phúc khảo tốt nghiệp 25_SV_TT.KT&ĐBCLGD_00-20
26 Phiếu đánh giá rèn luyện của sinh viên trình độ ĐH, CĐ sư phạm hệ chính quy 26_ SV_P.CTCT&SV_00-20
27 Phiếu đánh giá rèn luyện của sinh viên trình độ cao đẳng nghề nghiệp hệ chính quy 27_SV_ P.CTSV_00-20
28 Giấy xác nhận là sinh viên đang học tại Trường (hệ CQ) 28_SV_ P. CTSV_00-20
29 Đơn xin trợ cấp xã hội 29_SV_ P. CTSV_00-20
30 Đơn xin cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí 30_SV_ P.CTSV_00-20
31 Giấy xác nhận vay vốn 31A_SV_TT.QHDN&TVTS_00-20
31B_SV_TT.QHDN&TVTS_00-20
II. BIỀU MẪU DÀNH CHO CCVC
32 Đơn xin xác nhận là CBVC của trường 32- VC-P.TCHC_00-20
33 Giấy đi đường (Áp dụng cho VC đi công tác và đi học) 33_VC_P.TC-HC_00-20
34 Giấy giới thiệu CCVC 34_VC_P.TCHC_00-20
35 Đơn xin chuyển công tác ra ngoài trường 35_VC_P.TCHC_00-20
36 Lý lịch CC,VC 36_VC_P.TCHC_00-20
37 Đơn xin chấm dứt hợp đồng làm việc 37_VC_P.TCHC_00-20
38 Đơn xin nghỉ việc không hưởng lương 38_VC_P.TCHC_00-20
39 Lý lịch tự thuật của viên chức 39_VC_P.TCHC_00-20
40 Mẫu thống kê hoạt động quan hệ quốc tế 40_VC_P.QLKHCN&HTQT_00-20
41 Mẫu thống kê sĩ số học viên các lớp cao học 41_VC_P.QLKHCN&HTQT_00-20
42 Mẫu thống kê kết quả tốt nghiệp các lớp cao học 42_VC_P.QLKHCN&HTQT_00-20
43 Mẫu đăng ký coi thi kết thúc học phần 43_VC_TT.KT&ĐBCLGD_00-20
44 Đơn xin tham quan du lịch 44_VC_P.TCHC_00-20
45 Đơn xin nghỉ hưởng chính sách tinh giản biên chế 45_VC_P.TCHC_00-20
46 Đơn xin dđi học sau đại học 46_VC_P.TCHC_00-20
47 Phiếu bổ sung lý lịch viên chức 47_VC_P.TCHC_00-20
48 Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 48_VC_P.TCHC_00-20
49 Mẫu kê khai tài sản và thu thập 49_VC_P.TCHC_00-20
50 Biên bản họp xét thi đua tháng 50_VC_P.TCHC_00-20
51 Báo cáo kết quả bình xét thi đua tháng 51_VC_P.TCHC_00-20
52 Báo cáo đi nước ngoài - việc công 52_VC_P.TCHC_00-20
53 Báo cáo đi nước ngoài - việc riêng 53_VC_P.TCHC_00-20
53 Đơn xin chấm phúc khảo thi kết thúc học phần 54_SV_TT.KT&ĐBCLGD_00-20

Phòng Tổ chức - Hành chính