.:Trường Đại học Tiền Giang - Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất:.


Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất
Địa chỉ:Văn phòng Khoa: Phòng D.14 - Cơ sở chính Trường Đại học Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 02733877248
Email: kllctgqptc@tgu.edu.vn

TIN TỨC
Một số biện pháp đấu tranh chống thông tin xấu độc trên không gian mạng cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay

.Thông qua việc nghiên cứu các tài liệu chuyên môn và một số nghiên cứu có liên quan đến vấn đề đấu tranh chống lại các thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch trên không gian mạng, bài viết đã đề xuất được một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực nhận thức của sinh viên đối với phương thức, thủ đoạn chống phá Đảng và nhà nước ta của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay.