.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Quyết định bộ Quy trình, Biểu mẫu

18-05-2020

UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Số: 117/QĐ-ĐHTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiền Giang, ngày 23 tháng 4  năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố bộ Quy trình quản lý chất lượng và Bộ biểu mẫu hành chính của Trường Đại học Tiền Giang

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

 

 

Căn cứ Quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-ĐHTG ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 776/KH-ĐHTG ngày 23/10/2019 của Trường Đại học Tiền Giang về việc Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới các biểu mẫu hành chính và quy trình quản lý chất lượng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục các quy trình quản lý chất lượng, Danh mục các biểu mẫu hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trường Đại học Tiền Giang như sau:

Phụ lục I: Danh mục các quy trình quản lý chất lượng

Phụ lục II: Danh mục các biểu mẫu hành chính

Điều 2.

- Phòng Tổ chức - Hành chính có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong trường thường xuyên cập nhật Danh mục quy trình, biểu mẫu hành chính để trình Hiệu trưởng công bố.

- Trung tâm Thông tin - Thư viện có trách nhiệm cập nhật Bộ quy trình quản lý chất lượng, biểu mẫu hành chính trên trang thông tin - điện tử của Trường.

Điều 3. Trưởng Phòng HC-TH, các đơn vị, cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên Trường Đại học Tiền Giang có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với  Quyết định này đều bị bãi bỏ./.

 

HIỆU TRƯỞNG