.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Khai thác sử dụng tài liệu của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang

12-05-2022

Trung tâm Lưu trữ lịch sử là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử, tổ chức thu thập, chỉnh lý, bảo quản an toàn, tổ chức khai thác sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ và thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ lịch sử đang bảo quản 272 phông tài liệu, tổng số 810,6 mét giá, trong đó có rất nhiều phông tài liệu quan trọng như: Phông Tòa Hành chính tỉnh Định Tường, Ủy ban nhân dân Cách mạng tỉnh Mỹ Tho, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, các sở, ban ngành tỉnh, phòng ban huyện. Bên cạnh đó, Trung tâm Lưu trữ lịch sử còn lưu giữ các hồ sơ, kỷ vật của các cán bộ đi B trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ.

Đây là những tài liệu có vị trí đặc biệt quan trọng trong thành phần Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam, là nguồn sử liệu có giá trị, ý nghĩa hết sức quan trọng, phản ánh toàn diện, đầy đủ trên các mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội. Đa số tài liệu lưu trữ tại Trung tâm thuộc diện sử dụng rộng rãi và dễ dàng tiếp cận theo quy định. Những tài liệu này phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống tại địa phương, nghiên cứu khoa học để làm luận văn, luận án, phục vụ các công trình nghiên cứu lịch sử, thực hiện chế độ chính sách đối với bản thân, gia đình hoặc thân nhân những người có công với đất nước.

Quý thầy cô và sinh viên có nhu cầu khai thác sử dụng tài liệu xin liên hệ với Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ. Địa chỉ: số 01 đường 6B Khu dân cư Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; Điện thoại: 02733.871.525; Email: ttltls@tiengiang.gov.vn.

VĨNH SƠN