.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành Nuôi trồng thủy sản

15-09-2015

UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

 

Tiền Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2013

 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

 

        1. Tên ngành đào tạo: Nuôi trồng thủy sản (Aquaculture)

        2. Trình độ đào tạo: Đại học

        3. Yêu cầu về kiến thức

        - Có kiến thức cơ bản về sinh lý và dinh dưỡng động vật thủy sản;

        - Nêu được phương pháp định danh, phân loại động thực vật thủy sinh;

        - Giải thích cơ sở khoa học của các biện pháp phòng và trị các bệnh thường gặp ở động vật thủy sản;

        - Phân tích sự tương tác giữa các yếu tố thủy lý, thủy hóa, thủy sinh trong nuôi trồng thủy sản;

        - Áo dụng kiến thức về sinh lý dinh dưỡng và quản lý môi trường nước vào sản xuất giống và nuôi thương phẩm những đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế;

        - Đạt trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 350,  trình độ B tin học;

        - Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

        4. Yêu cầu về kỹ năng

        - Kỹ năng cứng

         + Định danh, phân loại động thực vật thủy sinh;

         + Vận hành và quản lý tốt trang thiết bị phục vụ cho sản xuất giống và nuôi trồng các loài thủy sản;

         + Xây dựng công thức thức ăn và khẩu phần dinh dưỡng để đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản;

         + Thực hiện quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản;

         + Chọn và thực hiện thành thạo các khâu kỹ thuật cơ bản trong sản xuất giống;

         + Thực hiện hoàn chỉnh qui trình nuôi thương phẩm các đối tượng thuỷ sản có giá trị kinh tế hiện nay;

         + Chẩn đoán, phòng và điều trị một số bệnh thường gặp;

         + Lựa chọn phương pháp khuyến nông thích hợp cho từng địa bàn, từng đối tượng nuôi tại địa phương;

         + Nghiên cứu khoa học liên quan đến nuôi trồng thủy sản; thu thập số liệu thí nghiệm; đánh giá so sánh kết quả thu được.

        - Kỹ năng mềm

         + Có khả năng thuyết trình, giao tiếp tốt, ứng xử nhanh;

         + Biết làm việc theo nhóm, tập hợp nhóm;

         + Thể hiện sáng tạo trong giải quyết công việc.

        5. Yêu cầu về thái độ

        - Ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

        - Có lòng yêu nghề, nhận định được tầm quan trọng của nghề và tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

        - Có thái độ  tự hoàn thiện bản thân mình, tự học, tự nâng cao.

        6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

        - Nghiên cứu viên trong các cơ quan nghiên cứu, trường đại học, các cơ sở sản xuất liên quan đến nuôi trồng thủy sản;

        - Chuyên viên làm việc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông;

        - Nhân viên kỹ thuật hoặc nhân viên kinh doanh cho các doanh nghiệp chuyên về sản xuất giống, kinh doanh thuốc và thức ăn thủy sản;

        - Có khả năng tự thành lập trang trại nuôi trồng thủy sản, cơ sở kinh doanh thuốc và thức ăn thủy sản;

        - Giảng dạy ở các trường đào tạo chuyên ngành nuôi trồng thủy sản.

        7.  Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

        Có khả năng theo học sau đại học các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực thuỷ sản trong và ngoài nước.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế nhà trường tham khảo

-         Chương trình khung Đại học Nuôi trồng thủy sản của Bộ Giáo dục và đào tạo.

-         Chương trình đào tạo Đại học Nuôi trồng thủy sản của trường ĐH Nha Trang

-        Chương trình đào tạo Đại học Nuôi trồng thủy sản của trường ĐH Cần Thơ.

-      Chương trình đào tạo Đại học Nuôi trồng thủy sản của trường ĐH Nông Lâm TPHCM.

                  

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)     

Phan Văn Nhẫn