.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Quyết định bộ Quy trình, Biểu mẫu

15-11-2022

UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Số: 554/QĐ-ĐHTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiền Giang, ngày 07 tháng 11  năm 2022


 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố bộ Quy trình quản lý chất lượng và Bộ biểu mẫu hành chính của Trường Đại học Tiền Giang

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐT ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Tiền Giang;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ Quy trình quản lý chất lượng và Bộ biểu mẫu hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Trường Đại học Tiền Giang, bao gồm:

- Phụ lục I: Bộ quy trình quản lý chất lượng.

- Phụ lục II: Bộ biểu mẫu hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Phòng Tổ chức-Hành chính có trách nhiệm tổ chức triển khai Quyết định này đến các đơn vị thuộc trường.

- Trung tâm Thông tin-Thư viện có trách nhiệm cập nhật Bộ quy trình quản lý chất lượng và Bộ biểu mẫu hành chính trên trang thông tin - điện tử của Trường.

Quyết định này thay thế Quyết định số 117/QĐ-ĐHTG ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Trường Đại học Tiền Giang.

Điều 3. Trưởng Phòng Tổ chức-Hành chính, Trưởng các đơn vị thuộc Trường, viên chức, sinh viên, học viên Trường Đại học Tiền Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đính kèm quyết định đã ký tại đây