.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành Công nghệ thông tin

24-02-2020

UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________
  Tiền Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2013

 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

          1.Tên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin (Information Technology)

        2. Trình độ đào tạo: Đại học  

        3. Yêu cầu về kiến thức

        - Nắm vững các kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành công nghệ thông tin và một số kiến thức chuyên ngành;

        - Có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh để phục vụ cho học tập và nghiên cứu, có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh;

        - Đạt trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 350 điểm;

        - Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

        4. Yêu cầu về kỹ năng

        - Kỹ năng cứng:

        Trong năm học cuối khóa, sinh viên sẽ đi vào một trong hai hướng chuyên ngành: Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm.

* Hướng Hệ thống thông tin, sinh viên đạt được các kỹ năng sau:

          + Xác định yêu cầu, phân tích, thiết kế, phát triển hệ thống thông tin quản lý cho các cơ quan, doanh nghiệp.

          + Vận hành và khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin.

          + Quản trị cơ sở dữ liệu.

          + Thiết kế, phát triển, quản trị website, portal.

          + Thiết kế, quản trị mạng máy tính.

* Hướng Kỹ thuật phần mềm, sinh viên có các kỹ năng sau:

          + Xác định, quản lý yêu cầu phần mềm; phân tích, thiết kế, phát triển phần mềm bằng các ngôn ngữ và môi trường lập trình hiện đại.

          + Quản lý dự án phần mềm và triển khai phần mềm.

          + Quản trị, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

          + Thiết kế, phát triển, quản trị website, portal.

          + Quản trị mạng máy tính.

        - Kỹ năng mềm:

            + Vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề chuyên môn trong ngành Công nghệ thông tin.

             + Có khả năng tự đào tạo để nắm bắt được các công nghệ mới trong bối cảnh ngành Công nghệ thông tin thay đổi rất nhanh.

            + Phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề kỹ thuật, công nghệ trong lãnh vực chuyên ngành được đào tạo.

            + Nghiên cứu khoa học để giải quyết những vấn đề phát sinh trong công tác và tự nâng cao trình độ chuyên môn.

            + Diễn đạt, trình bày, tranh luận các chủ đề thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin.

            + Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm.

        5. Yêu cầu về thái độ

        - Ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

        - Có lòng yêu nghề, nhận định được tầm quan trọng của nghề và tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

        - Có thái độ  tự hoàn thiện bản thân mình, tự học, tự nâng cao.

        6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

* Sinh viên tốt nghiệp theo hướng Hệ thống thông tin có thể đảm nhận  các vị trí sau: 

           + Chuyên viên phân tích, thiết kế, phát triển ứng dụng quản lý thông tin.

           + Chuyên viên quản trị, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

           + Chuyên viên thiết kế, phát triển, quản trị website, portal.

           + Chuyên viên thiết kế, quản trị mạng máy tính.

           + Lập trình viên.

* Sinh viên tốt nghiệp theo hướng Kỹ thuật phần mềm có thể đảm nhận các vị trí sau:

           + Chuyên viên phân tích, thiết kế, phát triển phần mềm.

           + Lập trình viên.

           + Chuyên viên kiểm thử phần mềm.

           + Chuyên viên thiết kế, phát triển, quản trị website, portal.

           + Chuyên viên quản trị, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

           + Chuyên viên quản trị mạng máy tính.

           Ngoài ra sinh viên tốt nghiệp còn có thể đảm nhận các vị trí: 

           + Cán bộ kỹ thuật tại Phòng Công nghệ thông tin hay Ban quản lý đề án tin học trong các cơ quan, doanh nghiệp.

           + Cán bộ kỹ thuật trong các công ty tư vấn, công ty kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin.

           + Giáo viên tại các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, Trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục đào tạo khác.

        7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ, cập nhật các công nghệ mới và thích nghi với sự phát triển của khoa học kỹ thuật.

- Có khả năng học lên Thạc sĩ , Tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin hay các ngành gần khác.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế nhà trường tham khảo

        - Chương trình đại học ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, đại học Quốc Gia TPHCM.

        - Các chương trình đại học ngành Hệ thống thông tin, đại học ngành Kỹ thuật phần mềm của Trường Đại học Cần Thơ.

        - Chuẩn quốc tế tham khảo: Association for Computing Machinery (ACM)- IEEE Computer Society. Information Technology 2008 - Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Technology.    

Q. HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)        
Phan Văn Nhẫn