.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành Công nghệ thực phẩm

15-09-2015

UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

 

Tiền Giang, ngày 27 tháng 9  năm 2013

 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

       1.Tên ngành đào tạo: Công nghệ thực phẩm (Food Technology)

        2. Trình độ đào tạo: Đại học

        3. Yêu cầu về kiến thức

        - Vận dụng các kiến thức cơ sở ngành về vi sinh vật, hóa sinh học thực phẩm, kỹ thuật thực phẩm và kiến thức chuyên ngành vào hoạt động nghiên cứu chế biến và bảo quản thực phẩm;

        - Vận dụng các hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm như: SSOP, GMP, HACCP, ISO  để quản trị sản xuất một cách hiệu quả;

        - Sử dụng được các chương trình phần mềm hỗ trợ tính toán ứng dụng trong xử lý thống kê số liệu thực nghiệm như: R, Statgrahics, Modde 5.0;

        - Đạt trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 350 điểm, trình độ B Tin học;

        - Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

        4. Yêu cầu về kỹ năng

        - Kỹ năng cứng

         + Sử dụng thành thạo các thiết bị chuyên ngành;

         + Thiết kế được thủ tục kiểm tra, phân tích, đánh giá chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm trong một quy trình sản xuất thực phẩm;

         + Xây dựng kế hoạch sản xuất; tham gia điều hành và quản lý công nghệ, kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm;

         + Vận hành và kiểm soát được dây chuyền công nghệ, hệ thống máy - thiết bị trong sản xuất thực phẩm; phân tích và xác định được các chỉ tiêu vi sinh, hóa học, hóa lý và cảm quan của thực phẩm;

         + Có khả năng nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới;

         + Đóng góp xây dựng các hệ thống chất lượng như: ISO, HACCP,… ở các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.

        - Kỹ năng mềm

         + Có khả năng thuyết trình, giao tiếp tốt, ứng xử nhanh;

         + Biết làm việc theo nhóm, tập hợp nhóm; ý thức tiếp cận với công nghệ hiện đại trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm;

         + Thể hiện sự sáng tạo trong giải quyết công việc.

5. Yêu cầu về thái độ

        - Ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

        - Có lòng yêu nghề, nhận định được tầm quan trọng của nghề và tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

        - Có thái độ  tự hoàn thiện bản thân mình, tự học, tự nâng cao;

        - Có tinh thần trách nhiệm trong công việc; có ý thức đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động;

        - Có khả năng cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực Công nghệ thực phẩm, sáng tạo trong công việc được phân công tại nhà máy.

        6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

        - Làm việc tại các công ty, nhà máy chế biến thực phẩm với vai trò là cán bộ quản lý và điều hành sản xuất; cán bộ phòng kế hoạch sản xuất; cán bộ phòng kỹ thuật; cán bộ phòng quản lý chất lượng (QC), đảm bảo chất lượng (QA), nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D);

        - Chuyên viên trong thí nghiệm phân tích, kiểm nghiệm thực phẩm; có thể làm chuyên viên kỹ thuật cho các công ty, nhà máy trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thực phẩm;

        - Có khả năng làm cán bộ nghiên cứu trong các viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm; cán bộ giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực Công nghệ thực phẩm.

        7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

        Có năng lực tự học, tự nghiên cứu và khả năng theo học các chương trình đào tạo sau đại học trong và ngoài nước ngành Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Sau thu hoạch.

        8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế nhà trường tham khảo

        - Chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 32/2007/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

        - Đại học Bách Khoa TP.HCM;                     

        - Đại học Cần Thơ.

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)     

Phan Văn Nhẫn