.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

25-04-2022

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Bộ môn Giáo dục Quốc phòng và Thể chất thuộc Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 619/QĐ-ĐHTG ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang.

Đến tháng 01 năm 2021 Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang ký Quyết định số 42/QĐ-ĐHTG thành lập Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục quốc phòng và Thể chất thuộc Trường Đại học Tiền Giang trên cơ sở hợp nhất Khoa Lý luận chính trị và Bộ môn Giáo dục Quốc phòng và Thể chất; đồng thời thành lập Bộ môn Giáo dục Quốc phòng thuộc Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất theo Quyết định số 98/QĐ-ĐHTG ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Trường Đại học Tiền Giang.

Cơ cấu tổ chức  Bộ môn Giáo dục quốc phòng gồm có: 01 Phó Trưởng bộ môn phụ trách bộ môn và 06 giảng viên GDQPAN.

TT

Họ tên

Học vị

Chức vụ

Thông tin

1

Tăng Phú Đức

Thạc sĩ/GVC

Phó Trưởng bộ môn

Email: tangphuduc@tgu.edu.vn

ĐT: 0983505212

2

Nguyễn Đăng Hải

Thạc sĩ

Giảng viên

Email: nguyendanghai@tgu.edu.vn

ĐT: 0937025055

3

Lương Hồng Thanh

Thạc sĩ

Giảng viên

Email: luonghongthanh@tgu.edu.vn

ĐT: 0907292777

4

Trần Hữu Thành

Thạc sĩ

Giảng viên

Email: tranhuuthanh@tgu.edu.vn

ĐT: 0908233423

5

Huỳnh Phong Bá

Cử nhân

Giảng viên

Email: huynhphongba@tgu.edu.vn

ĐT: 0918791002

6

Võ Trần Thái

Cử nhân

Giảng viên

Email: votranthai@tgu.edu.vn

ĐT: 0975220548

7

Bùi Thanh Minh

Cử nhân

Giảng viên

Email: buithanhminh@tgu.edu.vn

ĐT: 0989211641

 

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất