.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo số 01 V/v tổ chức hội thảo “Ý thức chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp”

07-12-2020

 

UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Số: 171/TB-ĐHTG                             Tiền Giang, ngày  27  tháng 11  năm 2020

 

THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2021

“Ý thức chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay:

thực trạng và giải pháp

      

   Với mục đích tạo diễn đàn để các Khoa, Phòng, Trung tâm trong Nhà trường cũng như các trường đại học, cao đẳng trong cả nước cùng nhau thảo luận, đưa ra các giải pháp, kiến nghị phù hợp nhằm nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên Việt Nam hiện nay, góp phần đào tạo những người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vừa “hồng”, vừa “chuyên”, phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Hội thảo khoa học năm 2021 với chủ đề: “Ý thức chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp”

       Ban Tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên đang công tác ở các trường đại học trên cả nước tham gia viết bài và tham dự Hội thảo này. Thông tin cụ thể như sau:

1. Nội dung của hội thảo:

Hội thảo tập trung vào các vấn đề sau đây:

- Vai trò của ý thức chính trị đối với sinh viên Việt Nam hiện nay;

- Hoạt động công tác Đoàn – Hội với việc giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên;

- Thực trạng về ý thức chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay;

- Các giải pháp, phương pháp, hình thức, mô hình giáo dục ý thức chính chính trị cho sinh viên hiệu quả;

- Các vấn đề khác có liên quan đến chủ đề của Hội thảo.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian (dự kiến): 13g30 ngày 22 tháng 3 năm 2021.

- Địa điểm (dự kiến): Phòng B.14, Cơ sở chính - Trường Đại học Tiền Giang, Số 119, Ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Ngôn ngữ: tiếng Việt.

4. Thể lệ viết bài:

Mẫu bài viết tóm tắt và bài toàn văn xin xem phụ lục đính kèm. Bài tham luận gửi về địa chỉ email: lethison@tgu.edu.vn

5. Thời gian đăng ký và nộp bài:

- Hạn cuối gửi bài tham luận: ngày 31/01/2021.

- Thông báo kết quả phản biện: trước ngày 21/02/2021.

          - Tác giả hoàn chỉnh bài tham luận và gửi lại Ban Tổ chức, hạn cuối đến hết ngày 28/02/2021.

6. Kỷ yếu Hội thảo:

Bài tham luận được Hội đồng chuyên môn của Hội thảo chấp thuận sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo. Các bài tham luận có chất lượng sẽ được lựa chọn để trình bày tại Hội thảo dưới dạng báo cáo tham luận.

7. Liên hệ:

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

          TS. Lê Thị Son, Ban Tổ chức, số điện thoại: 0989.250281, email: lethison@tgu.edu.vn

          Thông báo hội thảo này được đăng tải trên website: www.tgu.edu.vn.

Ban Tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên đang công tác ở các trường đại học trên cả nước tham gia viết bài và gửi bài về Hội thảo.

                                                                                                             BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

                         TRƯỞNG BAN

 

Nơi nhận:                                                                              

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);                                                             

- Các thành viên BTC (để thực hiện);

- Các đơn vị liên quan (để phối hợp);                                                         TS. Lê Minh Tùng

- Lưu: VT, K.LLCT.

 

PHỤ LỤC

 

Thể lệ viết bài:

Bài viết phải được soạn thảo trên file MS-Word, dùng font Times New Roman, size 13, khổ giấy (paper size): 19cm x 26,5cm. Lề trên, lề dưới, lề phải (margin) 2cm và lề trái 2,5cm. Cách đoạn (spacing): trước (before): 0pt và sau (after): 3pt. Cách dòng (line spacing): single. Tab mặc định (default tabs stop): 0,5cm. Chia cột đôi. Dấu ngăn cách thập phân là dấu phẩy “,”. Nội dung bài viết không quá 10 trang (cụ thể vui lòng xem file đính kèm).

Kết cấu bài viết:

- Tên bài viết.

- Tên tác giả, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ, email, điện thoại.

- Tóm tắt bài viết không quá 250 từ, từ khóa không quá 5 từ.

- Nội dung bài viết: Đặt vấn đề, Nội dung nghiên cứu, Kết quả và thảo luận, Kết luận

- Lời cảm ơn (nếu có).

- Danh mục tài liệu tham khảo.

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất