.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện chuyển đổi số ngành thư viện

20-06-2021

Ngày 08/6/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, việc thực hiện chuyển đổi số ngành thư viện nhằm ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số, nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

Trong đó, mục tiêu chủ yếu đến năm 2025, gồm: Đầu tư và lập trang thông tin điện tử cho Thư viện tỉnh có khả năng cung cấp dịch vụ trực tuyến, tích hợp với thành phần dữ liệu mở của hệ thống tri thức Việt số hóa; đầu tư và phát triển Thư viện tỉnh hoàn thiện về hạ tầng số, dữ liệu số, triển khai liên thông, chia sẻ tài nguyên và sản phẩm thông tin thư viện theo chức năng, nhiệm vụ, văn bản hợp tác; 80% thư viện trường đại học, 60% thư viện trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn tỉnh có trang thông tin điện tử có khả năng cung cấp dịch vụ trực tuyến trên nhiều phương tiện truy cập (trừ các dịch vụ thuộc phạm vi bí mật Nhà nước và dịch vụ đọc hạn chế); 70% tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học do Thư viện tỉnh thu thập và quản lý được số hóa; 70% tài liệu nội sinh, các công trình nghiên cứu khoa học do các thư viện đại học thu thập và quản lý được số hóa; 100% người làm công tác thư viện được đào tạo và đào tạo lại, cập nhật các kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại; 60% số thư viện trên địa bàn tỉnh trở lên kiểm tra, quản lý thông tin qua hệ thống quản lý thông tin của cơ quan quản lý.

Định hướng đến năm 2030: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thư viện số, thực hiện liên thông ở mọi loại hình thư viện, bảo đảm cung ứng hiệu quả dịch vụ cho người sử dụng thư viện mọi nơi, mọi lúc.

Kế hoạch đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện với các nội dung trọng tâm như sau: Nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền; hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật; hoàn thiện và phát triển hạ tầng số của ngành thư viện; phát triển dữ liệu số ngành thư viện; xây dựng và phát triển nền tảng số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch gắn với nhiệm vụ của đơn vị mình. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tổng hợp và báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.