.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Danh bạ điện thoại các phòng, khoa, đơn vị trong trường

02-10-2019

Khi có nhu cầu liên hệ công tác hoặc cần tìm hiểu thêm thông tin về các vấn đề liên quan, phụ huynh và sinh viên có thể liên hệ với các đơn vị chức năng trong trường theo số điện thoại trên danh bạ sau: