.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch thi các lớp TC, CĐ, ĐH VLVH khóa 13, 14, 15, 16

26-05-2017

LỊCH THI
CÁC LỚP TC, CĐ, ĐH VLVH K13, 14, 15, 16

Từ ngày 28/05/2017 đến ngày 04/06/2017
Địa điểm thi: Cơ sở chính - Trường Đại học Tiền Giang

Thứ Ngày Giờ Lớp SV Mã HP STC Tên học phần SL SV SL SV/
phòng thi
Phòng thi Đơn vị tổ chức thi Ghi chú
CN 28/5/2017 7g30 CĐ VLVH MẦM NON 13A 17382 2 Các chuyên đề đổi mới trong giáo dục mầm non 45 23      
22 K36  
CĐ VLVH MẦM NON 13B1 43 22 H36  
21 H35  
CĐ VLVH MẦM NON 13B2 54 27 H34  
27 H33  
CĐ VLVH MẦM NON 14B 17182 2 Tổ chức hoạt động âm nhạc 53 27 K31  
26 K32  
CĐ VLVH MẦM NON 15B 07004 4 Tiếng Anh 3 31 31 K33  
ĐH VLVH KẾ TOÁN 13 07014 4 Tiếng Anh 4 20 20 K34  
TC VLVH MẦM NON 13 TBT711 3 Giáo dục chính trị 2 2 2 Lần2
13g30 CĐ VLVH MẦM NON 15B 17372 2 Sự học và phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non 2 34 34 K33  
  CDGDMN13B 1 1 Lần 2
  CĐ VLVH MẦM NON 14B 17312 2 Giáo dục hòa nhập 55 28 K34  
  27 K31  
  ĐH VLVH GDTH 15B 08872 2 PPDH Toán ở tiểu học 3 62 31 K35  
  31 K36  
  ĐH VLVH KẾ TOÁN 13 68112 2 Thị trường tài chính 10 10 K32  
  TC VLVH SPMN 16 TMN902 3 Tâm lý học trẻ em 1 23 23  
  TC VLVH MẦM NON 13 TMN910 3 Vệ sinh - phòng bệnh trẻ em 2 2 Lần2
5 1/6/2017 18g00 ĐHLT VLVH CNTP 16A 56093 3 Công nghệ sau thu hoạch 20 20 E01  
CN 4/6/2017 7g30 ĐHLT VLVH CNTP 16A 57052 2 Công nghệ chế biến thịt 20 20 K36 TT KT& ĐBCLGD  
ĐH VLVH KẾ TOÁN 13 03013 3 Đường lối CM của Đảng CSVN 8 8  
ĐHLT KẾ TOÁN 11B 12301 3 Lý luận chính trị 1 1  
CĐ VLVH MẦM NON 13B1 17212 2 PP phát triển ngôn ngữ 1 1 Lần 2
ĐH VLVH GDTH 15B 18072 2 Đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học 1 1 Lần 2
CĐ VLVH MẦM NON 15B 11902 2 Con người và môi trường 1 1 Lần 2
13g30 CĐ VLVH MẦM NON 15B 00012 2 Những NLCB của CNMLN 1 1 1 K35 Lần 2
ĐHLT VLVH CNTP 16A 08732D 2 Xác suất - Thống kê B 15 15  
CĐ VLVH MẦM NON 13B1 17332 2 Đánh giá trong giáo dục mầm non 1 1 Lần 2
ĐH VLVH GDTH 15B 18252 2 Phát huy tính tích cực của học sinh qua môn Toán 1 1 K34 Lần 2
ĐH VLVH KẾ TOÁN 13 69042 2 Thanh toán quốc tế 18 18  
TC VLVH MẦM NON 13 TTA121 3 Tiếng Anh 1 9 9 Lần2

Ghi chú: Phòng Hội đồng thi F201
Sinh viên theo dõi lịch thi được thông báo tại:  Khoa,  bảng thông báo tầng trệt khu F của TTKT&ĐBCLGD và trên Website www.tgu.edu.vn

TM. HỘI ĐỒNG THI KTHP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG   
(đã ký)              
HIỆU TRƯỞNG      
PGS. TS. Võ Ngọc Hà