.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành Khoa học cây trồng

15-09-2015

 

UBND TỈNH  TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

 

Tiền Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2013

 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

      NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

1. Tên ngành đào tạo: Khoa học cây trồng (Crop science)

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3. Yêu cầu về kiến thức

- Có kiến thức về các nguyên tắc cơ bản trong xử lý số liệu, kỹ thuật trồng trọt, bệnh cây, nhân giống và chọn giống cây trồng;

- Áp dụng kiến thức cơ sở và chuyên ngành vào hoạt động bảo vệ thực vật, kỹ thuật canh tác và sản xuất nông nghiệp thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương;

- Đạt trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 300 điểm, trình độ B Tin học;

- Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

4. Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng cứng: 

 + Thực hiện được các kỹ thuật nhân giống;

 + Có khả năng phát hiện và đề xuất các biện pháp giải quyết tình huống về kỹ thuật canh tác; bảo vệ cây trồng khỏi dịch hại;

 + Thực hiện được các kỹ thuật canh tác cây lúa, cây rau, cây ăn quả, nấm ăn phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng thực tế;

 + Có khả năng tham gia phát triển mạng lưới khuyến nông;

- Kỹ năng mềm:

 + Thể hiện khả năng thuyết trình tốt, giao tiếp hiệu quả

 + Biết làm việc theo nhóm.

5. Yêu cầu về thái độ

        - Ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

        - Có lòng yêu nghề, nhận định được tầm quan trọng của nghề và tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

        - Có thái độ  tự hoàn thiện bản thân mình, tự học, tự nâng cao.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Chuyên viên ở các cơ sở quản lý nông nghiệp như Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ và các Viện, cơ quan nghiên cứu.

- Kỹ thuật viên trong các cơ quan kiểm định, đánh giá chất lượng nguồn đất, nước, cây trồng;

- Nhân viên trong các công ty sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp,     sản xuất giống cây trồng;

- Có khả năng làm việc ở các cơ sở trang trại cây ăn trái, rau màu và cây công nghiệp.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có năng lực tự học và khả năng học tiếp chương trình liên thông lên đại học hay các chương trình khác để nâng cao trình độ.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế nhà trường tham khảo

- Chương trình khung hệ cao đẳng ngành Trồng trọt của Bộ GD&ĐT.

- Chương trình cao đẳng Khoa học Cây trồng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, chương trình đại học Khoa học Cây trồng Trường Đại học Cần Thơ và Đại học Nông Lâm TP.HCM.

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)     

Phan Văn Nhẫn