.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành Tài chính - Ngân hàng

15-09-2015

 

UBND TỈNH  TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

 

Tiền Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2013

 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

 NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

 

1. Ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng (Finance - Banking)

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3. Yêu cầu về kiến thức

- Vận dụng được kiến thức chung thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương của nhóm ngành kinh tế vào nghề nghiệp và cuộc sống;

- Vận dụng được kiến thức cơ bản về tài chính - ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, marketing...vào giải quyết vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng;

- Vận dụng được kiến thức chuyên sâu về tài chính doanh nghiệp và nghiệp vụ ngân hàng thương mại vào công việc chuyên môn;

- Hiểu biết về hệ thống ngân sách nhà nước, chính sách tài chính quốc gia, cơ chế tài chính của bộ máy nhà nước;

- Nắm vững các chính sách, chế độ, quy trình của nghiệp vụ chuyên ngành tài chính - ngân hàng.

- Đạt trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 300 điểm, trình độ B Tin học;

- Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

4. Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng cứng:

 + Có khả năng xây dựng kế hoạch phân phối và sử dụng vốn trong doanh nghiệp;

 + Có khả năng thực hiện các công việc cụ thể: lập và phân tích báo cáo tài chính, phân tích hoạt động kinh doanh, giao dịch chứng khoán;

 + Thao tác được những nghiệp vụ chuyên môn như: nghiệp vụ ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương; nghiệp vụ kế toán và giao dịch ngân hàng; nghiệp vụ thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hối; nghiệp vụ bảo hiểm;

         + Tham gia vào việc thiết lập dự án đầu tư tài chính; thực hiện một dự án với quy mô nhỏ trong thời gian ngắn;

 + Có khả năng biết vận dụng kiến thức chuyên môn, đặc biệt kiến thức chuyên ngành trong việc xử lý các nghiệp vụ về lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

- Kỹ năng mềm:

 + Thành thạo kỹ năng nghiệp vụ để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế công việc;

 + Có khả năng tổ chức và thực hiện công việc khoa học, hiệu quả;

 + Soạn thảo văn bản, đàm phán, diễn thuyết và ứng xử giao tiếp;

 + Có khả năng làm việc nhóm, hợp tác trong công việc và thiết lập các mối quan hệ công việc với đồng nghiệp và khách hàng.

5. Yêu cầu về thái độ

        - Ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

        - Có lòng yêu nghề, nhận định được tầm quan trọng của nghề và tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

        - Có thái độ  tự hoàn thiện bản thân mình, tự học, tự nâng cao.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Có thể đảm nhận công việc được giao trong ngân hàng: cán bộ tín dụng, nhân viên quan hệ khách hàng, nhân viên kế toán, nhân viên phòng thanh toán quốc tế, nhân viên kinh doanh ngoại tệ;

- Có thể đảm nhận các công việc liên quan đến kinh doanh tiền tệ, thẩm định dự án, kinh doanh và đầu tư chứng khoán tại các tổ chức tài chính;

- Có thể làm việc tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng và phi ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính - ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư và các loại hình doanh nghiệp khác.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có năng lực tự học, tự nghiên cứu và học lên chương trình đào tạo đại học thuộc khối ngành kinh tế của tất cả các trường đại học trong nước.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế nhà trường tham khảo

Tham khảo chương trình đào tạo của các trường: Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Cần Thơ, Đại học Huế, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Ngân hàng TP.HCM.

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)     

Phan Văn Nhẫn