.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành Tiếng Anh

15-09-2015

 

UBND TỈNH  TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

RƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

 

Tiền Giang, ngày 27 tháng 9  năm 2013

 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

NGÀNH TIẾNG ANH

 

          1. Tên ngành đào tạo: Tiếng Anh (English )

          2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

          3. Yêu cầu về kiến thức

        - Biết sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ một cách thành thạo trong giao tiếp tiếng Anh và trong giảng dạy.

        - Có khả năng vận dụng kiến thức về ngôn ngữ Anh, văn hoá, xã hội và văn học Anh- Mỹ trong các tình huống giao tiếp xã hội chuyên ngành đã chọn. 

        - Vận dụng được những kiến thức chuyên sâu về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho bậc trung học cơ sở và tiểu học.

        - Trình bày và vận dụng được những kiến thức về các mặt ngôn ngữ, có khả năng tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

        - Có kiến thức đủ để tham gia có hiệu quả công tác biên - phiên dịch, các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội.

        - Đạt trình độ B ngoại ngữ thứ hai, trình độ B Tin học;

        - Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

        4. Yêu cầu về kỹ năng

        - Kỹ năng cứng:

         + Có khả năng sử dụng thành thạo các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, và viết) tiếng Anh;

         + Có kỹ năng thực hành biên dịch và phiên dịch;

         + Có kỹ năng hoạt động chuyên sâu về ngành học của mình.

 - Kỹ năng mềm:

         + Thể hiện khả năng thuyết trình tốt, giao tiếp hiệu quả;

         +  Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết vấn đề một cách độc lập; biết làm việc theo nhóm;

 

        5. Yêu cầu về thái độ

        - Ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

        - Có lòng yêu nghề, nhận định được tầm quan trọng của nghề và tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

        - Có thái độ  tự hoàn thiện bản thân mình, tự học, tự nâng cao.

        6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

        - Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên lễ tân, nhân viên các phòng marketing, biên-phiên dịch tiếng Anh, trợ lí hoặc thư ký giám đốc trong các đơn vị, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước;

        - Giáo viên tiếng Anh ở bậc THCS và tiểu học sau khi học thêm chứng chỉ nghiệp vụ giảng dạy tiếng Anh.

        7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường;

        - Có năng lực tự học, tự nghiên cứu và  khả năng học liên thông lên chương trình đại học ngành tiếng Anh.

        8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế nhà trường tham khảo

        - Chuẩn đầu ra trình độ Đại học, Dự án phát triển giáo viên THPT và TCCN-Vụ Giáo dục Đại học-Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET).

        - Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22  tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        - Hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra, TS. Hoàng Ngọc Vinh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp.

        - Hướng dẫn viết chuẩn đầu ra, Viện nghiên cứu Giáo dục-Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí minh.

        - Các tài liệu định hướng phát triển của Trường Đại học Tiền Giang.

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)     

Phan Văn Nhẫn