.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành Kế toán

15-09-2015

 

UBND TỈNH  TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

 

Tiền Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2013

 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH KẾ TOÁN

 

       1. Tên ngành đào tạo: Kế toán (Accounting)

       2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng   

       3. Yêu cầu về kiến thức

       -Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội, đủ để tiếp thu kiến thức khoa học cơ sở, chuyên ngành;

       -Có năng lực thực hành thành thạo về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường;

       -Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, về khoa học kế toán, về khoa học tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước;

       -Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán;

       -Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;

       -Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp;

       - Đạt trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 300 điểm, trình độ B Tin học;

       - Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

       4.Yêu cầu về kỹ năng

       - Kỹ năng cứng:

       -Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán; ghi chép sổ sách kế toán, tính toán chi phí, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp;

       -Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;

       -Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

       -Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

       - Kỹ năng mềm:

       - Kỹ năng giao tiếp: được bổ sung những kiến thức hỗ trợ nên có được kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc theo nhóm khá tốt;

       -Khả năngsử dụng ngoại ngữ: được nghiên cứu về tiếng Anh chuyên ngành tốt;

       - Khả năng sử dụng tin học: có kỹ năng khai thác phần mềm máy tính dùng cho ngành kế toán cụ thể: MISA, soạn thảo văn bản.

      

       5.Yêu cầu về thái độ

        - Ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

        - Có lòng yêu nghề, nhận định được tầm quan trọng của nghề và tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

        - Có thái độ  tự hoàn thiện bản thân mình, tự học, tự nâng cao;

       -Trung thực, khách quan trong chuyên môn kế toán; giải quyết công việc kịp thời, đúng thời hạn quy định.

       6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

       -Nhân viên kế toán, nhân viên kinh doanh, nhân viên tín dụng Ngân hàng, tại các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế.

       - Đủ năng lực đảm nhận công việc quản lý tài chính trong các doanh nghiệp trong nước.

       7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

       - Có khả năng phát triển và thích ứng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và sản xuất kinh doanh trong thời kỳ hội nhập.

       - Học liên thông lên đại học.

       8.Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế nhà trường tham khảo

       - Chương trình của Đại học Kinh tế TP.HCM.

       - Chương trình của Đại học Quốc Dân Hà Nội.

       - Chương trình của Đại học Cần Thơ.

       - Chương trình của Học viện Tài chính.

         

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)     

Phan Văn Nhẫn