.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành Công nghệ thông tin

15-09-2015

 

UBND TỈNH  TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

 

Tiền Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2013

 

 CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

 NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

          1.Tên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin (Information Technology)

        2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng  

        3. Yêu cầu về kiến thức

        - Đạt đựợc các kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành Công nghệ thông tin và một số kiến thức chuyên ngành ở mức độ phù hợp với trình độ được đào tạo.

        - Có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh để phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

        - Đạt trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 300 điểm;

        - Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

        4. Yêu cầu về kỹ năng

        - Kỹ năng cứng:

           + Quản trị và khai thác các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin vừa và nhỏ.

                    + Thiết kế, phát triển, quản trị website.

          + Quản trị mạng máy tính.

          + Thiết kế, lập trình, triển khai các phần mềm vừa và nhỏ.

        - Kỹ năng mềm:

            + Vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề chuyên môn thường gặp trong ngành Công nghệ thông tin. Có khả năng tự học để nắm bắt được các công nghệ mới trong bối cảnh ngành Công nghệ thông tin thay đổi rất nhanh.

            + Nghiên cứu giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế công tác và tự nâng cao trình độ chuyên môn.

            + Diễn đạt, trình bày các chủ đề thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin.

            + Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm.

       

5. Yêu cầu về thái độ

        - Ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

        - Có lòng yêu nghề, nhận định được tầm quan trọng của nghề và tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

        - Có thái độ  tự hoàn thiện bản thân mình, tự học, tự nâng cao. 

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

+ Chuyên viên quản trị, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu vừa và nhỏ.

 + Chuyên viên thiết kế, phát triển, quản trị website.

 + Chuyên viên quản trị mạng máy tính.

 + Chuyên viên thiết kế, lập trình ứng dụng quản lý vừa và nhỏ.

 + Chuyên viên kiểm thử phần mềm

 + Cán bộ kỹ thuật tại Phòng Công nghệ thông tin hay Ban quản lý đề án tin học trong các cơ quan, doanh nghiệp.

 + Cán bộ kỹ thuật trong các công ty tư vấn, công ty kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin.

 + Giáo viên tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, Trung học cơ sở hoặc các cơ sở giáo dục đào tạo khác.

        7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Có khả năng tự học nhằm nâng cao trình độ, cập nhật các công nghệ mới.

- Có khả năng học liên thông lên đại học ngành Công nghệ thông tin hay các ngành gần khác.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

          - Chương trình Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc Gia TPHCM.

        - Chương trình Cao đẳng ngành Hệ thống thông tin của Trường Đại học Cần Thơ.

        - Chuẩn quốc tế tham khảo: Association for Computing Machinery (ACM)- IEEE Computer Society. Information Technology 2008 - Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Technology.

       

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)     

Phan Văn Nhẫn