.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Chỉ thị về đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019

22-01-2019

Để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhằm tạo môi trường ổn định, an toàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của tỉnh năm 2019, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 08/01/2019 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019. Ngày 08/01/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về đảm bảo an ninh, trật tự năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Xác định rõ công tác đảm bảo an ninh, trật tự là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các ngành, các cấp, đoàn thể và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, quốc phòng. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng và chính quyền các cấp về tăng cường công tác lãnh đạo đối với Công an xã, Dân quân tự vệ, Dân phòng, Bảo vệ dân phố, Tổ nhân dân tự quản và các tổ chức quần chúng nhằm huy động sức mạnh toàn dân trong công tác tham gia, giữ gìn an ninh, trật tự ngay tại cơ sở.  

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với lực lượng Công an, các ngành trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là phối hợp thực hiện tốt các nghị quyết, kế hoạch liên ngành, liên tịch đã ký kết. Đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; kịp thời phản bác, định hướng dư luận xã hội những luận điệu sai trái, các hành động phá hoại, thù địch của các phần tử xấu, đối tượng phản động nhằm gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương, Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thường xuyên đưa tin, phổ biến tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, gương "người tốt, việc tốt" trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; phê phán kịp thời những hiện tượng tiêu cực, vận động nhân dân lên án, tố giác tội phạm trên mọi lĩnh vực nhằm giúp cơ quan chức năng phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội; tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng kịp thời thông tin định hướng dư luận, không để đối tượng xấu lợi dụng chống phá; đồng thời, kiên quyết đề nghị xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình đưa tin, đăng bài thiếu kiểm chứng, sai sự thật, tạo dư luận xấu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; tập trung rà soát, chủ động có giải pháp phòng ngừa, xử lý kip thời những yếu tố tiềm ẩn, phức tạp về an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ; trong đó: Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền và các mục tiêu trọng điểm, trước mắt là các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Chủ động các biện pháp bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế; chú ý đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu, cụm công nghiệp.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội; tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, không để tội phạm gia tăng, phức tạp, lộng hành. Tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ. Phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra là kéo giảm tội phạm hình sự từ 03 đến 05% số vụ; tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt từ 75% trở lên (trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên); xác minh, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị, khởi tố đạt 90% trở lên và kéo giảm tai nạn giao thông từ 05 đến 10% so với năm 2018. 

Chỉ thị cũng yêu cầu, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với ngành Công an tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; kịp thời giải quyết ổn định các mâu thuẫn, không để tồn tại, kéo dài. Nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế theo thông báo kết luận của Đoàn Kiểm tra Bộ Công an qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước tại một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; thực hiện có hiệu quả các biện pháp nắm tình hình, phòng ngừa đình công, lãn công, việc chấp hành pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, các chế độ chính sách, tiền lương tại các doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp, kể cả lao động là người nước ngoài, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy nhanh tiến độ xác minh, giải quyết các vụ, việc khiếu nại tồn đọng, kéo dài; kịp thời phát hiện, giải quyết triệt để các vụ việc mới phát sinh, vụ việc liên quan đến an ninh trong tôn giáo ngay từ cơ sở, không để kéo dài. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát ma túy và các tiền chất; quản lý, giáo dục và cai nghiện đối với người nghiện ma túy, phòng ngừa có hiệu quả các trường hợp tái nghiện. Tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, trường học và cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch, các trò chơi điện tử và các hoạt động vui chơi, giải trí khác.

Tập trung triển khai các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; ổn định giá cả, chống đầu cơ, ép giá các mặt hàng thiết yếu, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; tiến hành rà soát, quy hoạch, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, lập lại trật tự an toàn giao thông, nhất là các tuyến đường chính, nội ô trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, các huyện, thị. Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các lỗi trực tiếp gây tai nạn giao thông; phòng, chống có hiệu quả các hành vi tổ chức đua xe trái phép, tụ tập, chạy xe thành nhóm, đoàn, nẹt pô, lạng lách, gây mất an ninh, trật tự. Triển khai thực hiện tốt các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện để các đối tượng vi phạm pháp luật, người sau cai nghiện ma túy, phục hồi nhân phẩm, người được đặc xá, tha tù có điều kiện và người chấp hành xong phạt tù về địa phương được đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, ổn định đời sống...

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn phụ trách; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo toàn diện tình hình, công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm. Chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, lâu dài nhằm đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.

BBT tổng hợp