.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành Công nghệ sau thu hoạch

15-09-2015

 

UBND TỈNH  TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

 

Tiền Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2013

 

 CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

 NGÀNH CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

 

          1.Tên ngành đào tạo: Công nghệ sau thu hoạch (Post Harvest Technology)

        2. Trình độ đào tạo:  Cao đẳng

        3. Yêu cầu về kiến thức

        - Mô tả được cấu tạo, thành phần hóa học của sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật;

         - Trình bày được các phương pháp xử lý, bảo quản nguyên liệu; chế biến thực phẩm;

        - Lý giải được nguyên tắc kỹ thuật cơ bản và xử lý sự cố thông thường xảy ra trong quy trình bảo quản, sản xuất;

        - Áp dụng kiến thức cơ sở và chuyên ngành vào hoạt động nghiên cứu và bảo quản các sản phẩm sau thu hoạch;

        - Đạt trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 300 điểm, trình độ B Tin học;

        -Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

        4. Yêu cầu về kỹ năng

        - Kỹ năng cứng:

         + Thực hiện được việc kiểm tra, phân tích, đánh giá chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm thực phẩm sau thu hoạch;

         + Có khả năng đề xuất các phương pháp bảo quản và chế biến các nguyên liệu nông, thủy, hải sản phù hợp, đảm bảo an toàn thực phẩm đến tay người tiêu dùng;

         + Tham gia sản xuất trên qui trình công nghệ ở các nhà máy, công ty chế biến bảo quản thực phẩm, đạt yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.

        - Kỹ năng mềm:

         + Thể hiện khả năng thuyết trình tốt, giao tiếp hiệu quả;

         + Biết làm việc theo nhóm.

        5. Yêu cầu về thái độ

        - Ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

        - Có lòng yêu nghề, nhận định được tầm quan trọng của nghề và tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

        - Có thái độ  tự hoàn thiện bản thân mình, tự học, tự nâng cao.

            6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

        - Chuyên viên phân tích, kiểm tra và giám định chất lượng nông hải sản thực phẩm tại các cơ sở nghiên cứu nông nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp chế biến, sản xuất lương thực, thực phẩm;

        - Chuyên viên điều hành kỹ thuật tại các kho bảo quản nông sản thực phẩm, các công ty chế biến nông sản, thủy sản, thực phẩm;

        - Nhân viên thủ kho, quản đốc tại các cở sở chế biến và bảo quản thực phẩm;

        - Nhân viên quản lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở các xã nông thôn mới.

        7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

         Có năng lực tự học, tự nghiên cứu và khả năng học liên thông lên chương trình đại học ngành Công nghệ Sau thu hoạch, Công nghệ Thực phẩm.

        8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế nhà trường tham khảo

        Chương trình được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo từ chương trình đào tạo của các trường:

        - Đại học Đà Lạt.

        - Đại học Hùng Vương.

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)     

Phan Văn Nhẫn