.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

15-09-2015

 

UBND TỈNH  TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

 

Tiền Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2013

 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

 NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

 

          1. Tên ngành đào tạo:Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

        2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

        3. Yêu cầu kiến thức

        - Tích hợp được kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, kinh tế, pháp luật, văn hóa, du lịch vào  họat động kinh doanh du lịch.

        - Vận dụng tốt kiến thức cơ sở về văn hóa, tổng quan du lịch, tâm lý khách du lịch, marketing du lịch, hoạch định chiến lược vào kinh doanh du lịch.

        - Có khả năng áp dụng kiến thức cơ bản về giao tiếp, thị hiếu khách hàng để kịp thời cung cấp các dịch vụ lữ hành, lưu trú, ăn uống, vận chuyển và bố trí các điểm tham quan phù hợp với nhu cầu của du khách.

        - Đạt trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 300 điểm, trình độ B Tin học;

        - Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

        4. Yêu cầu kỹ năng

        - Kỹ năng cứng:

         + Thực hiện được một số nghiệp vụ chủ yếu về kinh doanh và phát triển các dịch vụ lữ hành, lưu trú, vui chơi giải trí cho du khách.

         + Có khả năng thiết kế xây dựng, tổ chức điều hành hay quảng bá, tiếp thị các chương trình du lịch, các hoạt động hỗ trợ du lịch.

         + Xây dựng và tổ chức cung ứng các sản phẩm du lịch, chương trình du lịch cho khách hàng nhằm phát triển hoạt động kinh doanh du lịch.

        - Kỹ năng mềm:

         + Thuần thục kỹ năng làm việc nhóm cũng như làm việc độc lập.

         + Giao tiếp tốt với khách nước ngoài bằng ngoại ngữ đã học.

        5. Yêu cầu về thái độ

        - Ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

        - Có lòng yêu nghề, nhận định được tầm quan trọng của nghề và tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

        - Có thái độ  tự hoàn thiện bản thân mình, tự học, tự nâng cao.

        6. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

        Đảm nhận vai trò nhân viên  hoặc quản lý tại các công ty lữ hành du lịch, trạm điều hành du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch, các tổ hợp kinh doanh nhà hàng khách sạn, các khu vui chơi giải trí.

        7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

         Có khả năng tự cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của vị trí công tác. Có thể học liên thông lên trình độ đại học cùng chuyên ngành hoặc gần chuyên ngành đã được đào tạo.

        8. Các chương trình, tài liệu mà nhà trường tham khảo

        - Chương trình khung trình độ cao đẳng do Bộ GD& ĐT ban hành.

        - Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo cùng ngành của các cơ sở đào tạo trong nước và của Đại học Griffith - Úc.

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)     

Phan Văn Nhẫn