.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành Quản trị kinh doanh

15-09-2015

 

UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

 

Tiền Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2013

 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

          1. Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh (Business Admistration)

        2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

        3. Yêu cầu về kiến thức

        - Có kiến thức cơ bản về công việc quản trị chính yếu như ra quyết định và thực thi các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra; hoạch định chiến lược, chính sách phát triển, xây dựng kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp, quản trị chất lượng, tài chính, nhân lực, sản xuất;

        - Có kiến thức cơ bản liên quan đến một số lĩnh vực hẹp: quản trị kinh doanh quốc tế, ngoại thương, thương mại điện tử, bán hàng, quản trị văn phòng hay quản trị hệ thống thông tin.

        - Đạt trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 300 điểm, trình độ B Tin học;

        - Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

        4. Yêu cầu về kỹ năng

        -  Kỹ năng cứng:

         + Hỗ trợ cho công tác hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp;

         + Hỗ trợ cho việc xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng, bán hàng của doanh nghiệp;

         + Tạo lập doanh nghiệp mới;

         + Tham gia tổ chức, điều hành và kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

        -  Kỹ năng mềm:

         + Chẩn đoán và giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh một cách khoa học;

         + Thương thuyết với khách hàng, đối tác trong kinh doanh;

         + Tổ chức, điều hành và làm việc nhóm.

        5. Yêu cầu về thái độ

        - Ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

        - Có lòng yêu nghề, nhận định được tầm quan trọng của nghề và tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

        - Có thái độ  tự hoàn thiện bản thân mình, tự học, tự nâng cao.

        6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

        - Có thể đảm nhận các nhiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực: nhân sự, marketing, R&D, kế hoạch, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, PR, dự án của các doanh nghiệp trong nhiều ngành kinh doanh khác nhau;

        - Có khả năng tự thành lập và điều hành doanh nghiệp.

        7. Về khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

        Có năng lực tự học, tự nghiên cứu và học lên các chương trình đào tạo đại học.

        8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế nhà trường tham khảo

        Chương trình Đại học Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Cần Thơ.

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)     

Phan Văn Nhẫn