.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

15-09-2015

UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
_________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

 

Tiền Giang, ngày 27  tháng 9  năm 2013

 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

 

        1. Tên ngành đào tạo:Công nghệ kỹ thuật cơ khí

                                            (Mechanical Engineering Technology)

        2. Trình độ đào tạo: Đại học

        3. Yêu cầu về kiến thức

        - Vận dụng được những kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

        - Vận dụng được các kiến thức cơ sở, cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc điểm, quá trình sản xuất các chi tiết máy và máy trong ngành cơ khí cũng như khả năng áp dụng được các qui trình công nghệ để gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí;

        - Phân tích, đánh giá được toàn bộ quá trình sản xuất công nghiệp và các mối quan hệ kỹ thuật - công nghệ - kinh tế giữa các công đoạn trong sản xuất cơ khí;

        - Xác định được các phương pháp thiết kế, các biện pháp tổ chức, vận hành, khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí;

        - Hiểu được cách sử dụng các phần mềm CAD/CAM-CNC, kỹ thuật lập trình PLC, Robot, Vi xử lý;

        - Giải thích được các phương án quản lý hệ thống máy phù hợp với từng quá trình sản xuất cụ thể;

        - Nêu được các nguyên tắc về bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị công nghệp và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí phục vụ cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

        - Đạt trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 350 điểm, trình độ B Tin học;

        - Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

        4. Yêu cầu về kỹ năng

        - Kỹ năng cứng:

         + Mô tả, tính toán, mô phỏng cũng như nghiên cứu và phân tích được các hệ thống, quá trình, sản phẩm kỹ thuật thuộc lĩnh vực cơ khí;

         + Áp dụng được kiến thức của ngành kết hợp với khả năng sử dụng các phương pháp, công cụ để thiết kế, đánh giá các hệ thống, sản phẩm kỹ thuật thuộc lĩnh vực cơ khí;

         + Chế tạo, lắp ráp được các máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, thuộc lĩnh vực cơ khí;

        + Vận hành, khai thác, bảo trì được các máy, trang thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí, chế biến thực phẩm, xây dựng, máy nông nghiệp;

          +  Sử dụng được ít nhất một phần mềm dùng trong lĩnh vực cơ khí.

        - Kỹ năng mềm:

         + Làm việc có phương pháp khoa học, tư duy sáng tạo, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành cơ khí, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận;

        + Xây dựng được kế hoạch, lập dự án phát triển sản xuất, tổ chức, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, điều hành tại các doanh nghiệp và cơ quan quản lý hoạt động có liên quan đến lĩnh vực cơ khí;

        + Làm việc độc lập, nhóm và có tư duy hệ thống, tư duy phê bình;

        + Năng động, sáng tạo và nghiêm túc;

        + Tìm hiểu, khai thác và ứng dụng thực tiễn các công nghệ mới.

        5. Yêu cầu về thái độ

        - Ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

        - Có lòng yêu nghề, nhận định được tầm quan trọng của nghề và tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

        - Có thái độ  tự hoàn thiện bản thân mình, tự học, tự nâng cao;

        - Bản lĩnh, tự tin trong công việc.

        6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

        - Các công ty, cơ quan quản lý, nhà máy, xí nghiệp hoạt động liên quan đến lĩnh vực cơ khí hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật;

        - Các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí với vai trò người thực hiện trực tiếp hay người quản lý, điều hành.

        7.  Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

        - Đủ khả năng tự học tập, nghiên cứu, khả năng tiếp thu nhanh các công nghệ mới, chuyên ngành sâu và hẹp thuộc lĩnh vực cơ khí;

        - Đủ khả năng khai thác và ứng dụng thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm nâng cao chuyên môn trong quá trình làm việc sau khi ra trường;

        - Có khả năng nâng cao ở các bậc học cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ.

        8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế nhà trường tham khảo

        - Chuẩn đầu ra trình độ đại học, Dự án phát triển giáo viên THPT và TCCN- Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        - Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22  tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        - Hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra, TS. Hoàng Ngọc Vinh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp.

        - Hướng dẫn viết chuẩn đầu ra, Viện nghiên cứu Giáo dục-Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí minh.

        - Chuẩn đầu ra các trường đai học: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

        - Các tài liệu định hướng phát triển của Trường Đại học Tiền Giang.

        - Guide to learning Outcomes, UCE, Birmingham.

        - Professional Teaching Standards, National Board For Professional Teaching Standards, 2010.

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)     

Phan Văn Nhẫn