.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo Thu học phí HK1 năm học 2015-2016

26-10-2015

UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

 

 
 

 

THÔNG BÁO

Về  việc  thu  học  phí  HK1  năm  học  2015 - 2016 đối  với  học sinh, sinh  viên

Trung cấp, Cao đẳng và Đại  học  hệ chính quy khóa 14 và các khóa trước

 

          Căn cứ Thông báo số 161/TB-ĐHTG ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Trường Đại học Tiền Giang Về việc thu học phí HK1 năm học 2015-2016 đối với học sinh, sinh viên Trung cấp, Cao đẳng và Đại học hệ chính quy khóa 14 và các khóa trước.

          Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm Thông báo về việc thu học phí HK 1, năm học 2015-2016 đối với học sinh, sinh viên  hệ chính quy khóa 14 và các khóa trước của khoa như sau:

I. Mức học phí tạm thu

1. Đại học

          a. Nhóm 1- Nuôi trồng thủy sản, Khoa học cây trồng: 164.000 đồng/tín chỉ.

          b. Nhóm 2 -Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học: 185.000 đồng/tín chỉ.

2. Cao đẳng

         a. Nhóm 1 - Dịch vụ thú y, Nuôi trồng thủy sản, Khoa học cây trồng: 130.000 đồng/tín chỉ.

         b. Nhóm 2 – Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch: 154.000 đồng/tín chỉ.

3. Trung cấp chuyên nghiệp

         Nhóm 2 - Công nghệ thực phẩm: 2.150.000/học kỳ.

         II Thời gian thu: Từ ngày thông báo đến hết ngày 13/11/2015 (thứ Sáu)

         - Sáng từ  07 giờ 30 đến 11 giờ

         - Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ

         III. Địa diểm và thời gian thu

         1. Cơ sở chính: Thu theo thông báo, trừ các ngày đã thu ở Cơ sở Thân Cửu Nghĩa và Cơ sở 1

         2. Cơ sở Thân Cửu Nghĩa:

         - Buổi sáng: Ngày 15, 22, 29 tháng 10 năm 2015 (thứ Năm).

         - Buổi sáng: Ngày 02, 03, 9, 10 tháng 11 năm 2015 (thứ Hai, thứ Ba).

         3. Cơ sở 1:

         - Buổi sáng: ngày 14, 16, 28, 30 tháng 10 năm 2015 (thứ Tư, thứ Sáu).

         - Buổi sáng: ngày 4, 11 tháng 11 năm 2015 (thứ Tư).

         Khi đóng học phí, sinh viên nộp giấy Kết quả đăng ký học phần cho bộ phận thu ngân của Phòng Tài vụ (in từ phần mềm UIS hoặc điền thông tin theo mẫu đính kèm).

         - Trường hợp sinh viên, học sinh thuộc diện chính sách và ưu đãi được miễn, giảm theo quy định hiện hành.

         - Sinh viên đóng học phí không đúng quy định nêu trên sẽ không được dự thi kết thúc học phần và nhận điểm F của học phần đó. Sinh viên phải thanh toán xong nợ học phí của học kỳ trước (nếu có) mới được tiếp tục đăng ký học phần ở học kỳ sau”.  

         Lưu ý: Sinh viên phải giữ biên lai để trình Phòng Đào tạo, TT KT&ĐBCLGD,… khi có yêu cầu.

         Đề nghị sinh viên theo dõi để nộp học phí đúng theo tinh thần thông báo này. Học sinh, sinh viên không nộp học phí, Trường xử lý theo quy định./.

 

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm

Các tin khác :