.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thời gian báo cáo chuyên đề "Bao bì thực phẩm" ngày 26/10/2015

26-10-2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        KHOA KTNN & CNTP                                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Báo cáo chuyên đề "Bao bì thực phẩm" của Công ty TNHH Dupont

 

           Nhằm giúp sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sau thu hoạch hiểu rõ hơn về thành phần nguyên liệu, quy trình và cấu tạo của từng loại bao bì thực phẩm, Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm mời ông Huỳnh Trung Hiếu – Giám đốc Phát triển kinh doanh ngành Bao bì và Công nghệ Polymer của Công ty TNHH Dupont đến báo cáo chuyên đề “Bao bì thực phẩm”

          I. Thời gian - Địa điểm

          Thời gian: 13 giờ 45 đến 16 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2015.

          Địa điểm: Giảng đường IX, Cơ sở 1.

          II. Thành phần tham dự

          - Sinh viên các lớp ĐH CNTP 13, 14 và lớp CĐ CNSTH 13.

          - Tất cả sinh viên có quan tâm.

          III. Nội dung

          Ông Huỳnh Trung Hiếu trình bày với sinh viên về chuyên đề “Bao bì thực phẩm”.

          Đây là cơ hội để sinh viên có điều kiện tiếp xúc với các kiến thức thực tế, đề nghị sinh viên các lớp ĐH CNTP 13, 14 và lớp  CĐ CNSTH 13 tham dự đầy đủ và đúng thời gian.

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm

Các tin khác :