.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Tiền Giang: Phát động phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông

15-01-2024

Ngày 29/12/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 546/KH-UBND về phát động phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phối hợp với các đoàn thể triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), trọng tâm là phát huy phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông", gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vận động quần chúng nhân dân tự ý thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh các vi phạm TTATGT thông đến các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, xây dựng mỗi người dân là một "Tuyên truyền viên", "Cộng tác viên" đắc lực với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm TTATGT. Phát huy dân chủ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và bảo đảm TTATGT nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm TTATGT. Thông tin phản ánh của Nhân dân về vi phạm TTATGT phải bảo đảm khách quan, chính xác. Việc tiếp nhận, xác minh, xử lý, giải quyết thông tin phản ánh phải bảo đảm tính kịp thời, đúng hành vi vi phạm theo quy định pháp luật; tổ chức tuyên truyền rộng rãi, tạo hiệu ứng răn đe, phòng ngừa xã hội, góp phần tác động mạnh đến ý thức thượng tôn pháp luật của người dân khi tham gia giao thông. Bảo đảm an toàn, bí mật về danh tính của người cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh vi phạm về TTATGT; kịp thời động viên, khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc, tích cực trong tham gia hoạt động phong trào; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi lợi dụng phong trào để cung cấp thông tin sai sự thật, chống phá, tiêu cực.

Dịp nghỉ lễ, trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm - An toàn giao thông  - Sở Giao thông vận tải

Phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm TTATGT" được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh và đối tượng là toàn dân và các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; trong đó, tuyên truyền Nhân dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về TTATGT, hướng dẫn cách thức nhận diện, vận động Nhân dân chủ động phát hiện, kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm như xe ô tô khách chở quá số người quy định; đón trả khách không đúng nơi quy định; xe ô tô tải chở quá khổ, quá tải "cơi nới" thành thùng, chở vật liệu để rơi vãi; hoạt động không đúng giờ quy định; xe ô tô đi vào đường cấm, đi ngược chiều, không chấp hành tín hiệu điều khiển giao thông, dừng, đỗ không đúng quy định; ô tô, xe máy lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện khác, mất trật tự, an toàn xã hội.

*Phong trào tập trung vào các nội dung

Một là, tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân, nhằm đẩy mạnh thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm TTATGT, trọng tâm là: Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025; Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về biện pháp bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2022 - 2026, Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 17/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về biện pháp bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2022 -  2026, Chương trình số 43-CTr/TU ngày 06/7/2023 của Tỉnh ủy Tiền Giang về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới, Kế hoạch số 361/KH-UBND ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh Tiền Giang về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới.

Hai là, kết hợp chặt chẽ phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm TTATGT" với phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới" và các phong trào thi đua trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo sự đồng bộ trong triển khai thực hiện.

Ba là, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về TTATGT đến địa bàn cơ sở, gắn với vận động Nhân dân trong quá trình tham gia giao thông chủ động phát hiện, ghi nhận, cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh các hành vi vi phạm TTATGT, tập trung vào các hành vi vi phạm như xe ô tô khách chở quá số người quy định; đón trả khách không đúng nơi quy định; xe ô tô tải chở quá khổ, quá tải, "cơi nới" thành thùng; hoạt động không đúng giờ quy định; xe ô tô đi vào đường cấm, đi ngược chiều, không chấp hành tín hiệu điều khiển giao thông, dừng, đỗ không đúng quy định; ô tô, xe máy lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện khác, mất trật tự, an toàn xã hội...) với đầu mối tiếp nhận là Công an tỉnh Tiền Giang (qua Trang thông tin điện tử Công an tỉnh, Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh. Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân về phương pháp nhận biết các hành vi vi phạm về TTATGT để việc thu thập, cung cấp thông tin đảm bảo chính xác, khách quan, có cơ sở, tập trung vào các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông, là tác nhân gây hư hại hạ tầng giao thông, ô nhiễm môi trường được dư luận xã hội quan tâm, trọng tâm là: Xe ô tô khách chở quá số người quy định; đón trả khách không đúng nơi quy định; xe ô tô tải chở quá khổ, quá tải, "cơi nới" thành thùng, chở vật liệu để rơi vãi; hoạt động không đúng giờ quy định; xe ô tô đi vào đường cấm, đi ngược chiều, không chấp hành tín hiệu điều khiển giao thông, dừng, đỗ không đúng quy định; ô tô, xe máy lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện khác, mất trật tự, an toàn xã hội.

*Phân công nhiệm vụ   

- Đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành, thị,

Hướng dẫn công tác tuyên truyền bảo đảm TTATGT theo chủ đề của từng năm, gắn với việc xây dựng và phát động phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông" trên địa bàn tỉnh. Phát động, phổ biến, quán triệt phong trào đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thuộc phạm vi quản lý; xây dựng mỗi người dân là một "Tuyên truyền viên" trong việc tuyên truyền, phổ biến, vận động người thân, gia đình chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ, là "Cộng tác viên" đắc lực của lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm TTATGT; có hình thức biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào; xử lý đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân vi phạm các quy định về TTATGT.

- Đối với Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực

Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này; chủ trì tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện sơ kết hàng năm và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng), Sở Giao thông vận tải tổng hợp, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng trong đợt sơ kết hàng năm phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm TTATGT", gắn với sơ kết phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát khu vực, Công an xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT; vận động người dân tích cực tham gia phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm TTATGT", chủ động phát hiện, phản ánh 24/24h về các hành vi vi phạm về TTATGT, hướng dẫn việc nhận biết dấu hiệu của các hành vi vi phạm (bằng giải thích trực tiếp và minh họa trực quan qua tờ rơi, phiếu tuyên truyền), cách thức thu thập, cung cấp để việc kiến nghị, phản ánh đảm bảo khách quan, chính xác, đầy đủ, có giá trị.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời tiếp nhận, xử lý tin; phối hợp, chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng xác minh, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định; chủ trì xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin; bảo đảm bí mật về thông tin, danh tính của người phản ánh, cung cấp thông tin và thực hiện các biện pháp theo quy định pháp luật để ngăn chặn, xử lý hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người phản ánh, cung cấp thông tin. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phản hồi kết quả kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm qua phản ánh của Nhân dân; tổ chức điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi lợi dụng phong trào để cung cấp thông tin sai sự thật, chống phá, tiêu cực.

- Đối với Sở Giao thông vận tải

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT; tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm TTATGT". Tiếp nhận các phản ánh của Nhân dân (theo đề nghị của Công an tỉnh) về các hành vi vi phạm; chỉ đạo kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm theo chức năng, thẩm quyền; phản hồi kết quả xử lý đến Công an tỉnh.

- Đối với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; đồng thời, thẩm định hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu có giá trị cho lực lượng chức năng để xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT, có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm TTATGT".

- Đối với Sở Tư pháp

Phối hợp với Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra các ngành, đơn vị và cơ sở trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về TTATGT trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT trên Trang thông tin điện tử tuyên truyền pháp luật của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT theo chủ đề hàng năm, gắn với phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm TTATGT" đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn tỉnh như: tuyên truyền, cổ động, trưng bày tranh ảnh, các cuộc thi dưới hình thức sân khấu hóa...; trong đó, lồng ghép với nội dung tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm về TTATGT cũng như kết quả công tác xử lý vi phạm của lực lượng chức năng sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh. Phối hợp, kịp thời biểu dương các gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác bảo đảm TTATGT, phản ánh các hành vi vi phạm về TTATGT để xây dựng bài viết tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến; đồng thời, phê phán các hành vi cố ý vi phạm pháp luật về TTATGT; xây dựng các chuyên mục hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn.

- Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

Tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch số 07/KHPH-CAT-GDĐT ngày 11/01/2023 về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong các cơ sở giáo dục tỉnh Tiền Giang theo Chương trình phối hợp số 11/CTrPH-BCA-BGDĐT ngày 19/10/2022 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022 -  2025. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong việc giữ gìn TTATGT, đẩy mạnh cuộc vận động "Học sinh, sinh viên với văn hoá giao thông". Tổ chức cho nhà trường, học sinh, sinh viên ký cam kết chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, là một tiêu chí phân loại thi đua của nhà trường, giáo viên, đánh giá đạo đức học sinh, sinh viên. Tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng tham gia giao thông an toàn (đi bộ, sang đường; điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe đạp; ngồi trên ô tô đi học, thăm quan, dã ngoại an toàn và thoát hiểm khi gặp các tình huống giao thông nguy hiểm mà không có người trợ giúp). Lồng ghép vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục từ cấp mầm non đến trung học phổ thông và đại học; tăng thời lượng thực hành, trải nghiệm thực tế về bảo đảm TTATGT. Tiếp tục rà soát các điều kiện bảo đảm về TTATGT tại các cổng trường; triển khai, nhân rộng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" trên phạm vi toàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, 100% các đơn vị, địa phương xây dựng và nhân rộng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; năm 2030 triển khai nhân rộng tất cả các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh.

- Đối với UBND các huyện, thành, thị

Triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm TTATGT" đến cơ sở, các khu dân cư, tổ dân phố, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả. Hàng năm, tổ chức sơ kết thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm TTATGT" trên địa bàn; đồng thời, đề xuất các cấp khen thưởng đối với tập thể, cá nhân, có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào và công tác bảo đảm TTATGT.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm TTATGT" theo quy định.

Nguồn: tiengiang.gov.vn