.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới của Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất – Trường Đại học Tiền Giang

08-08-2022

 

  Việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 23/CT-TW

của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin,

tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới của Khoa Lý luận chính trị -

Giáo dục Quốc phòng và Thể chất – Trường Đại học Tiền Giang

                                                                                          Lê Thị Son - Q. Trưởng khoa LLCT-GDQP&TC

 

Thực hiện công văn số 768-CV/DUK ngày 07/3/2018 của Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh về việc triển khai các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông báo số 17-TB/DU ngày 02/4/2018 của Đảng bộ Trường, Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất đã triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 23/CT-TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, cụ thể như sau:

1. Về việc nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị:

Trong thời gian qua, Khoa đã tổ chức thực hiện tốt việc giảng dạy các học phần lý luận chính trị cho sinh viên, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 23/CT-TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, đã triển khai thực hiện tốt việc giảng dạy các học phần lý luận chính trị theo bộ chương trình, giáo trình mới từ năm học 2019-2020, thực hiện tốt Công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị; thường xuyên cập nhật thông tin thời sự, quan điểm Đại hội XIII và nghị quyết của các Hội nghị BCHTWĐ khoá XIII vào bài giảng nhằm góp phần hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng; rèn luyện lập trường, tư tưởng chính trị cho sinh viên; tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho sinh viên về chính trị, tư tưởng, cảnh giác trước âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch và những thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật hay lợi dụng lòng yêu nước chân chính của nhân dân để kích động, gây rối trật tự an toàn xã hội.

       Bên cạnh đó, Khoa cũng đã có kế hoạch xây dựng đội ngũ giảng viên các môn lý luận chính trị, thực hiện Thông báo số 363-TB/BTGTW ngày 31-5-2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương, theo hướng “giảng viên được đào tạo chuyên ngành nào, giảng dạy môn học đó, xây dựng đội ngũ giảng viên riêng cho từng môn học”; điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học của các ngành trước khi tổ chức triển khai đào tạo từ khoá tuyển sinh năm 2019 - 2020.

        Vào mỗi đầu năm học, Khoa đã thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo:tích cực tiến hành chỉnh sửa đề cương chi tiết học phần phù hợp với yêu cầu đổi mới, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên; biên soạn, chỉnh sửa giáo án điện tử thống nhất sử dụng chung cho bộ môn; biên soạn, điều chỉnh ngân hàng đề thi kết thúc học phần theo hướng vận dụng, gắn lý luận với thực tiễn, khuyến khích tư duy sáng tạo của sinh viên. Đồng thời, các bộ môn cũng thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn nhằm trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm về việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học của các giảng viên trong bộ môn.

Hơn nữa, Khoa cũng đã chủ trương không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị, đó là đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực theo hướng tiếp cận năng lực khoa học và phẩm chất nghề nghiệp tương lai của sinh viên.Mục đích của việc đổi mới phương pháp giảng dạy là nhằm phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo của sinh viên; tránh thái độ thụ động, rập khuôn theo bài giảng của giảng viên, từ đó sinh viên có được phong cách tư duy độc lập trong học tập cũng như trong nghiên cứu khoa học. Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị sẽ góp phần làm cho sinh viên thêm quan tâm, hứng thú học tập và nghiên cứu, từ đó sẽ thúc đẩy chất lượng và hiệu quả của việc dạy và học các môn khoa học này.Điều đó được thực hiện thông qua việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực như phương pháp nêu vấn đề, vấn đáp, đàm thoại, thảo luận nhóm, trực quan và sự kết hợp một cách nhuần nhuyễn các phương pháp với nhau tùy điều kiện cụ thể. Bên cạnh đó, người giảng viên cũng kết hợp sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại trong quá trình giảng dạy làm cho giờ dạy trở nên sinh động hơn.

        Ngoài ra, Khoa còn chủ trương đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá một cách hiệu quả theo hướng đánh giá năng lực tư duy của sinh viên: việc đánh giá kết quả học tập cần phải được tiến hành một cách thường xuyên trong suốt quá trình học tập; không chỉ đánh giá về kiến thức mà còn đánh giá về năng lực tự học, khả năng tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức kiểm tra, đánh giá nhằm đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực.

      Nhìn chung, Khoa nhận thức sâu sắc và luôn có ý thức cao trong việc hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình; luôn cập nhật các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên và căn cứ vào tình hình thực tiễn của bộ môn mình để đưa ra giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo. Các giảng viên trong Khoa đoàn kết, tích cực nghiên cứu chuyên môn và thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm. Nhiều giảng viên đã dày công tìm tòi, nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, tham dự các buổi tập huấn về đổi mới phương pháp giảng dạy do nhà trường tổ chức, tham gia viết bài tham luận cho các hội thảo khoa học trong và ngoài trường về nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị, dự giờ thăm lớp của các đồng nghiệp để học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, chăm chút từng bài giảng của mình theo xu hướng đổi mới,… Ngoài ra, các giảng viên còn kết hợp sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại trong quá trình giảng dạy, có sự đầu tư ứng dụng các phần mềm tin học như sơ đồ hóa kiến thức, sưu tầm phim, các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,… làm cho giờ dạy trở nên sinh động hơn.Từ đó, sinh viên hứng thú hơn khi học các học phần lý luận chính trị; có khơi dậy được tính chủ động, tích cực, tự học, tự tìm tòi, sáng tạo; khắc phục tình trạng học tủ, học vẹt, học đối phó của sinh viên; đánh giá đúng đắn kết quả học tập của sinh viên và vì thế mà chất lượng học tập cũng được nâng cao hơn.

Bên cạnh những mặt đã làm được như đã nêu trên thì vẫn còn có một số hạn chế nhất định, như: số lượng giảng viên chưa đồng đều giữa các chuyên ngành, giảng viên có trình độ tiến sĩ còn ít; số lượng sinh viên chủ động, tích cực trong học tập chưa nhiều, nhiều sinh viên cũng chưa quen với việc tự học, tự nghiên cứu, chưa thật sự chủ động trong việc tiếp thu kiến thức.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế trên, có thể kể đến một số nguyên nhân chủ yếu sau:

Một là, đối với Khoa, bộ môn: Có đôi lúc cũng chưa thật sự quyết liệt trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch về nâng cao trình độ giảng viên.

Hai là, đối với giảng viên: Trong những năm vừa qua, do điều kiện kinh tế còn khó khăn và bận việc gia đình (có con nhỏ) nên một vài giảng viên chưa thể tiếp tục học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ.

Ba là, đối với sinh viên: Hầu hết các sinh viên ở những năm đầu đại học nên cũng chưa quen với cách học theo học chế tín chỉ và xu hướng đổi mới. Vì thế, nhiều sinh viên còn bị lúng túng và chưa thật sự say mê, tích cực trong học tập. Mặt khác, do một số sinh viên phải đi làm thêm để có thêm tiền trang trải việc học nên cũng hạn chế về thời gian học tập, nghiên cứu. Bên cạnh đó, đặc thù của các môn lý luận chính trị là khá trừu tượng, nặng về lý luận, khối lượng kiến thức nhiều nên nhiều sinh viên khá “ngán” và học còn mang tính chất đối phó.

2. Về công tác nghiên cứu khoa học:

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học, chi ủy, lãnh đạo Khoa đã có những chỉ đạo, biện pháp cũng như thường xuyên nhắc nhở, động viên và tạo điều kiện để các giảng viên trong Khoa thực hiện nghiêm túc công tác nghiên cứu khoa học, cụ thể như sau:

Thứ nhất, trong kế hoạch năm học hàng năm, Khoa đều đưa ra chỉ tiêu, phân công, giao nhiệm vụ cho các bộ môn, các giảng viên về công tác nghiên cứu khoa học, cụ thể:

+ 100% giảng viên phải hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

+ Mỗi bộ môn thực hiện tổ chức sinh hoạt chuyên đề tối thiểu là mỗi quý/ lần hoặc mỗi học kỳ/lần.

+ Mỗi bộ môn phải đăng ký ít nhất một đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Tính đến thời điểm hiện tại thì đã có 03 đề tài cấp trường đã nghiệm thu và 2 đề tài đang thực hiện đúng tiến độ.

Thứ hai, hàng năm, Khoa đều có tổ chức hội thảo khoa học về những vấn đề chuyên môn, về đổi mới phương pháp dạy - học - kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của học chế tín chỉ, đã được hầu hết các giảng viên trong Khoa tích cực tham gia. Khi nhận bài cho hội thảo, lãnh đạo khoa cũng đã tổ chức phản biện, góp ý các bài tham luận của các giảng viên nhằm góp phần nâng cao khả năng nghiên cứu của các giảng viên trong Khoa, cụ thể:

  + Năm 2018, tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường với chủ đề “Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Những giá trị trường tồn”.

  + Năm 2019, tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường với chủ đề “Thực hiện “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phục vụ nhân dân trong giai đoạn hiện nay”

  + Năm 2020, tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ môn ở các trường đại học hiện nay”

Trong năm học này, Khoa tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường với chủ đề “Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài” trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay”.

Thứ ba, nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của Khoa và thúc đẩy khả năng nghiên cứu của các giảng viên, phục vụ cộng đồng, lãnh đạo khoa đã liên hệ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc viết các công trình lịch sử địa phương. Kết quả là hầu hết các giảng viên trong Khoa đã tham gia và viết nhiều công trình lịch sử đảng bộ các xã thuộc các huyện Gò Công Tây, Cai Lậy và Tân Phú Đông.

Thứ ba, Chi ủy, lãnh đạo khoa thường xuyên khuyến khích, nhắc nhở, đôn đốc các giảng viên tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, viết sách, giáo trình, tài liệu giảng dạy và viết bài cho các Hội thảo, các tạp chí trong và ngoài trường. Kết quả, Khoa đã có 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đã nghiệm thu và xếp từ loại khá trở lên; 01 sách chuyên khảo; 04 bài tham luận Hội thảo khoa học cấp quốc tế, 03 bài tham luận Hội thảo khoa học cấp quốc gia cùng nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học…

Thực hiện sự chỉ đạo của chi ủy, lãnh đạo khoa, với tinh thần trách nhiệm cao, các giảng viên trong Khoa đã luôn tích cực, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đạt và vượtchỉ tiêu, kế hoạch mà Khoa đã đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được như trên thì công tác nghiên cứu của Khoa cũng còn một số hạn chế nhất định, đó là các giảng viên trong Khoa chưa có nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế cũng như chưa có nhiều công trình nghiên cứu khoa học ở các cấp, đặc biệt là cấp tỉnh và cấp nhà nước. Mong rằng trong thời gian tới, Khoa sẽ luôn phát huy những ưu điểm, thế mạnh đã và đang có của mình đồng thời khắc phục được những tồn tại trên nhằm thực hiện tốt nhất Chỉ thị 23/CT-TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư.

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất

Các tin khác :