.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Phương hướng chung thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học Tiền Giang

28-12-2021

Ngày 27/12/2021, Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tại Hội nghị cấp trường, các cán bộ, viên chức đã trao đổi, thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022.

Theo đó,  phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 được Trường đề ra với 12 nội dung, cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện tốt hoạt động thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của nhà trường đến toàn thể viên chức, sinh viên, học viên; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho sinh viên.

2. Đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với viên chức, sinh viên, học viên. Thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; tăng cường phòng chống bạo lực học đường. Tăng cường công tác pháp chế trong quản lý.  Kịp thời nắm bắt tư tưởng chính trị trong viên chức, sinh viên; duy trì tốt nền nếp làm việc và học tập trong Trường.

3. Xác định chỉ tiêu tuyển sinh; xây dựng đề án, xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển sinh năm 2022 đúng quy định, quy trình.

4. Phát triển các chương trình đào tạo đang tuyển sinh đạt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT; nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra. Năm học 2021-2022 Trường được Bộ GD&ĐT cho phép tự chủ giảng dạy môn học GDQP-AN.

5. Các hoạt động giảng dạy và học tập của nhà trường được tổ chức linh hoạt theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tùy tình hình dịch bệnh tại địa phương; bảo đảm an toàn, thiết thực; thể hiện tinh thần chia sẻ, động viên sinh viên, viên chức vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ dạy và học.

6. Tập trung thực hiện có hiệu quả hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục. Phấn đấu trong năm 2022, Trường đủ điều kiện được công nhận đạt tái kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

7. Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ của viên chức và sinh viên cả về số lượng lẫn chất lượng tiến tới chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường, phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang và khu vực. Khuyến khích viên chức, sinh viên tham gia các đề tài, dự án NCKH với đối tác nước ngoài.

8. Tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự theo Đề án tổ chức bộ máy, nhân sự của Trường giai đoạn 2021 - 2025 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và hoạt động của Trường. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức đạt chuẩn theo chức danh nghề nghiệp, đặc biệt là đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ.

9. Triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ các hoạt động của Trường theo kế hoạch.

10. Đẩy mạnh thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình theo quy định của Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tự chủ trên 4 lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, đào tạo.

11. Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ; mức độ tự chủ tài chính thuộc nhóm 3, đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% kinh phí chi thường xuyên.

12. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và quản lý; tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo theo yêu cầu xã hội. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.

BBT