.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học Tiền Giang

08-12-2021

 

Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQPAN) là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Hiện nay, đây là môn học chính khóa trong chương trình giáo dục đào tạo từ trung học phổ thông (THPT) đến đại học (ĐH) và các trường chính trị, hành chính, đoàn thể. Môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh được luật định, thể hiện rõ đường lối giáo dục của Đảng, được thể chế hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước. Mục tiêu nhằm giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và tự tôn đối với truyền thống của dân tộc cho sinh viên.

Giảng viên Bộ môn GDQP - Trường Đại học Tiền Giang

 

Môn học GDQPAN cho sinh viên luôn được nhà trường quan tâm coi đây là lực lượng đông đảo có trình độ học vấn, tiềm năng sáng tạo, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, bảo vệ Tổ quốc.

Để nâng cao chất lượng GDQPAN cho sinh viên Trường Đại học Tiền Giang cần tiến hành đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp trong đó chú trọng đến một số vấn đề cơ bản sau:

Một là, đổi mới phương pháp giảng dạy môn học GDQPAN, gắn với môn học đặc thù nên có lí thuyết và có thực hành, vừa giáo dục chính trị tư tưởng, vừa rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý chí, tinh thần kỷ luật và huấn luyện kỹ thuật quân sự. Vì vậy, sinh viên sau khi tiếp cận với kiến thức đòi hỏi phải biết vận dụng những kiến thức đó vào thực tế. Việc dạy học theo định hướng phát triển toàn diện năng lực thực hiện không chỉ chú ý đến việc tích cực hóa người học về mặt trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện cho họ những năng lực giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn, những tình huống nghề nghiệp. Tổ chức các hoạt động giảng dạy luôn luôn đổi mới, phong phú, đa dạng tạo kích thích hứng thú cho sinh viên.  

Hai là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên đó là yếu tố quyết định chất lượng giảng dạy môn học GDQP-AN cả trước mắt và lâu dài. Trên cơ sở Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh, bộ môn GDQP đã chủ động đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên, Hiện nay lực lượng giảng viên GDQPAN của Trường Đại học Tiền Giang có 08 giảng viên, trong đó có 04 thạc sỹ và 04 cử nhân GDQPAN.  Đội ngũ giảng viên được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên. Cùng với đó, chủ động tham mưu, đề xuất, xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp để đội ngũ cán bộ, giảng viên yên tâm, gắn bó với công việc.

Giờ học thực hành môn GDQPAN của tân sinh viên Trường Đại học Tiền Giang.

Ba là, đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, học liệu, từng bước hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy. Một trong những vấn đề góp phần quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy GDQPAN là cơ sở vật chất, các phương tiện hỗ trợ cho quá trình dạy và học. Hiện nay, Trường Đại học Tiền Giang  đã được đầu tư trang bị cơ sở vật chất tương đối đồng bộ và từng bước hiện đại cơ sở hạ tầng, giảng đường, sắp tới xây dựng thao trường, bãi tập phục vụ cho việc giảng dạy. Thiết bị chuyên dùng từng bước đáp ứng yêu cầu về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong cơ sở giáo dục đại học theo qui định tại Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với môn học có tính đặc thù như GDQPAN, việc quy định mặc đồng phục khi tham gia các môn học giúp sinh viên có cảm nhận mình đang được trải nghiệm trong môi trường quân ngũ từ đó thái độ học tập của sinh viên được nghiêm túc hơn.

Bốn là, chủ động phát huy vai trò tích cực, tự giác của sinh viên trong quá trình tham gia học tập môn học GDQPAN. Đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác GDQPAN cho sinh viên hiện nay. Bởi vì, sinh viên là chủ thể của quá trình nhận thức, trực tiếp lĩnh hội, chuyển hoá tri thức chính trị, quân sự, quốc phòng thành nhận thức, tình cảm, niềm tin, ý chí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ. Để phát huy tốt vai trò, tính tích cực tự giác của sinh viên, cần phải thường xuyên phối hợp với các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao tinh thần yêu nước. Bên cạnh đó, bộ môn GDQP thường xuyên chủ động và duy trì việc thực hiện thu thập thông tin phản hồi từ người học để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh cách tổ chức, phương pháp giảng dạy phù hợp với tình hình thực tế. Giúp cho công tác GDQPAN cho  sinh viên ngày càng đáp ứng tốt mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

 

            Ths/GVC Tăng Phú Đức - Phó trưởng bộ môn phụ trách GDQP.

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất

Các tin khác :