.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Kế hoạch tổ chức giảng dạy học phần GDQP - An ninh học kỳ I, năm học 2018-2019 ĐH-CĐ K.18

04-11-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ MÔN GDTC-QP Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc
Số: 33/KH-BMGDTC-QP

            Tiền Giang, ngày 25 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC GIẢNG DẠY HỌC PHẦN GDQP-AN

CHO SINH VIÊN CĐN-ĐH-CĐ KHÓA 18 (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019)

THỜI GIAN TỪ 21/01/2019 ĐẾN 17/02/2019

 

          Căn cứ vào Thông tư liên tịch số: 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về việc tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn GDQP&AN.

          Căn cứ chương trình GDQP-AN được ban hành theo Thông tư số: 31/2012/TT-BGD&ĐT ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trình độ đào tạo đại học, cao đẳng Sư phạm.

          Căn cứ vào Thông tư 08 /2015/TT- ngày 27/2/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Ban hành chương trình, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

          Căn cứ Khung kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Bộ môn Giáo dục Thể chất - Quốc phòng xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học môn GDQP-AN như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức chung về quân sự phổ thông, những kỹ năng quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Hiểu biết và sử dụng được một số loại phương tiện, vũ khí thông thường; có kiến thức về chiến thuật bộ binh; biết cách phòng, tránh vũ khí hủy diệt lớn và thành thạo kỹ thuật băng bó, chuyển thương.Một số kỹ năng cơ bản của người chiến sĩ bộ binh trong huấn luyện và chiến đấu; biết vận dụng các kỹ năng quân sự trong hoạt động dân quân tự vệ, phòng thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. Nắm vững và thành thạo kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK.

          - Sinh viên xác định trách nhiệm, thái độ đúng trong học tập môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh, tích cực tham gia xây dựng, củng cố nền Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân ngay từ khi đang còn học tập, rèn luyện trong nhà trường và khi ra công tác.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

     - Thời gian: Từ 21/01/2019 đến17/02/2019 (02 tuần, trước và sau nghỉ Tết Nguyên đán)

          Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút – Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

          Sáng 7 giờ 30 ngày 21/01/2019: tập trung sinh viên sinh hoạt  nội quy, quy chế học tập GDQP3B và GDQPN.

     - Địa điểm: Cơ sở 1 (Giảng đường 8&9 và sân CS1).

     Lịch học cụ thể:

NỘI DUNG THỜI GIAN THÀNH PHẦN SỐ LỚP HỌC PHẦN GHI CHÚ

Mã HP: 12953N

GDQPN (75 tiết)

Từ 21/01 đến 17/02/2019 396 SV hệ CĐN K.18 và SV trả nợ HP

10 lớp HP

(mỗi lớp tối đa 45 SV)

 

Mã HP: 12943

GDQP3B (75 tiết)

Từ 21/01 đến 17/02/2019

184 SV hệ ĐH-CĐMN K18

(trúng tuyển đợt 2,3...) và SV trả nợ HP

04 lớp

(mỗi lớp tối đa 45SV)

 

 

     Thi kết thúc học phần:

Chủ nhật:

03/03/2019

7h30: Thi kết thúc học phần GDQPN (Lý thuyết)

7h30: Thi kết thúc học phần GDQP3B (Thực hành)

Thi kết thúc học phần:

Trung tâm KT&ĐBCLGD

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

       

          1. Bộ môn Giáo dục Thể chất - Quốc phòng xây dựng kế hoạch: phân công giảng dạy, mời giảng và tổ chức giảng dạy.

          2. Phòng Quản lý Đào tạo tổ chức cho sinh viên đăng ký học phần (sinh viên tham gia học tập trả nợ học phần), xếp lịch giảng đường và danh sách sinh viên tham gia học tập GDQP-AN khóa 18 cho Bộ môn Giáo dục Thể chất và Quốc phòng.

          3. Trung tâm KT&KĐCLGD tổ chức thi kết thúc học phần.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy - học GDQP-AN cho Khóa 18, Bộ môn Giáo dục Thể chất và Quốc phòng kính đề nghị Ban Giám hiệu xem xét và tạo điều kiện để Bộ môn Giáo dục Thể chất - Quốc phòng phối hợp với các đơn vị Phòng, Khoa và Trung tâm có liên quan thực hiện thực hiện kế hoạch./.

Nơi nhận: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG QLĐT BỘ MÔN GDTC-QP

- Phòng, Khoa liên quan;

- TT.KT&ĐBCLGD;

- Lưu: BM.GDTC-QP

 

(đã ký)

Lê Hữu Hải

 

(đã ký)

Trần Quang Hiền

 

(đã ký)

Trần Thanh Phong

 

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất

Các tin khác :