.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân năm 2018

06-07-2018

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018; ngày 12/6/2018, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh ban hành Kế hoạch số 166/KH-HĐ tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích, yêu cầu của kế hoạch nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống dân tộc, bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh được thực hiện từ tỉnh đến cơ sở, có chiều sâu, có nề nếp, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng để truyền đạt những nội dung cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng trận địa an ninh nhân dân. Nội dung tuyên truyền phong phú với những thông tin mới thường xuyên được cập nhật, đảm bảo tính hấp dẫn, có tính giáo dục, thuyết phục cao, giúp người dân hiểu rõ tình hình quốc phòng - an ninh của đất nước, địa phương, từ đó nhận thức được trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc.

Việc tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, nhất là Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Tỉnh Đoàn, Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh.

Nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh năm 2018 là: Tiếp tục thực hiện việc triển khai, quán triệt sâu, rộng các nội dung Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, dân quân tự vệ và chủ quyền biển, đảo; nâng cao nhận thức của toàn dân (nhất là thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên) về lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ.

Cụ thể là tôn vinh các giá trị truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; ca ngợi dũng khí đấu tranh vì lý tưởng, tinh thần đoàn kết, sáng tạo của nhân dân trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước; tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền sâu rộng Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Quốc phòng, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật...

Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân thuộc lực lượng vũ trang nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (nhất là các đơn vị thuộc khu vực biên giới biển của tỉnh, các đơn vị trực tiếp tham gia phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai); trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", các hoạt động của lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới; công tác dân vận, vận động quần chúng, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện Luật Dân quân tự vệ; các mô hình, cách làm hay trong giáo dục quốc phòng và an ninh.

Tập trung tuyên truyền, giáo dục truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, của nhân dân trong các thời kỳ kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

BBT