.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo Về việc điều chỉnh thu học phí HK2 (2017-2018) đối với học viên hệ vừa làm vừa học tại Trường CĐSP Long An

20-04-2018

      UBND TỈNH TIỀN GIANG                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số:   48  /TB-ĐHTG                                              Tiền Giang, ngày  19 tháng 04 năm 2018       

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thu  học  phí  HK2 (2017-2018) đối  với  học viên hệ vừa làm vừa học tại Trường CĐSP Long An

 

Căn cứ Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 05/08/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về mức thu, quản lý học phí đối với  Trường Đại học Tiền Giang, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021,

Trường Đại học Tiền Giang thông báo điều chỉnh thu học phí HK2 (2017-2018) đối với học viên hệ vừa làm vừa học khóa 16 học tại Trường CĐSP Long An.

  1.  Mức học phí

Lớp

Đơn giá/tín chỉ

(đồng)

Số tín chỉ

Số tiền

(đồng)

ĐHLT VLVH SP Ngữ Văn K16

340.500

7

2.383.500

II. Thời gian thu

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/05/2018.

III. Địa điểm

Phòng Tài vụ - Trường CĐSP Long An

 

Học viên đóng học phí không đúng quy định nêu trên sẽ không được dự thi kết thúc học phần và nhận điểm F của học phần đó. Phải thanh toán xong nợ học phí của học kỳ trước mới được tiếp tục đăng ký học phần ở học kỳ sau.  

Lưu ý: Sinh viên phải giữ biên lai để trình Phòng Đào tạo, TT KT&ĐBCLGD,… khi có yêu cầu.

Đề nghị các học viên nộp học phí đúng theo tinh thần thông báo này./.

                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                                                          

- Trường CĐSPLA;

- Khoa SP;                                                                                                            (Đã ký)

- Học viên các lớp;                                                                                                         

- Lưu: VT, TV.                                                                                                 Võ Ngọc Hà

Phòng Kế hoạch - Tài chính