.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Cơ cấu nhân sự

14-06-2022

BAN LÃNH ĐẠO

Giám đốc

 Ths. Nguyễn Ngọc Long

 DĐ: 0913 879 066

 Email: nguyenngoclong@tgu.edu.vn

Phó Giám đốc

 Ths. Nguyễn Đại Bình

 DĐ: 0919 607 602

 Email: nguyendaibinh@tgu.edu.vn

Phó Giám đốc

 Ths. Huỳnh Thị Ngọc Linh

 DĐ: 0902 657 712

Email: huynhthingoclinh@tgu.edu.vn

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC

Chuyên viên 1

 Ths. Dương Thị Hồng Thủy

 DĐ: 0789664967

 Email: duongthihongthuy@tgu.edu.vn

Chuyên viên 2

KS. Ngô Hồng Thúy

DĐ: 0987 265 653

Chuyên viên 3

 Ths. Trần Thị Diễm Trang

 DĐ: 0983831865

 Email: ttdiemtrang@tgu.edu.vn

Chuyên viên 4

 Ths. Đặng Nguyễn Hoàng Hải

 DĐ: 0989 692 926

Email: dangnguyenhoanghai@tgu.edu.vn

Chuyên viên 5

 KS. Nguyễn Trọng Trí

 DĐ: 097 1515 180

Email: nguyentrongtri@tgu.edu.vn

Chuyên viên 6

 KS. Lê Thị Ánh Tuyết

 DĐ: 0906 364 591

Email: lethianhtuyet@tgu.edu.vn

            Chuyên viên 7

Ths. Nguyễn Mộng Thu

DĐ: 0963578080

Email: nguyenmongthu@tgu.edu.vn

TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục