Chia sẻ

Thông báo V/v xét cấp học bổng do Công ty ESUHAI tài trợ Năm học 2015 - 2016

04-09-2015

UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số:          /TB - ĐHTG

 

 

 

Tiền Giang, ngày        tháng    năm 2015

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc xét cấp học bổng do Công ty ESUHAI tài trợ

Năm học 2015 - 2016                                        

Trên cơ sở tiếp nhận tài trợ học bổng từ Công ty ESUHAI, Trường Đại học Tiền Giang thông báo về việc xét cấp học bổng dành cho sinh viên vượt khó, học tốt năm học 2015 – 2016, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được xét cấp học bổng

Sinh viên hệ chính quy đang theo học năm thứ nhất tại Trường Đại học Tiền Giang có hoàn cảnh khó khăn (có khuyết tật; gia cảnh khó khăn hoặc đang gặp những bất lợi khác) hoặc con liệt sĩ, thương binh, dân tộc thiểu số...

Chưa từng nhận bất kỳ loại học bổng nào do các tổ chức, cá nhân trong hoặc ngoài nước trao tặng trong năm học 2015 - 2016.

2. Số suất học bổng và trị giá mỗi suất

Hội đồng xét cấp học bổng cấp trường xem xét và đề nghị Hiệu trưởng cấp 10 suất học bổng do Công ty ESUHAI tài trợ dành cho sinh viên vượt khó, học tốt, trị giá 2.000.000 đồng/suất.

3. Thủ tục và trình tự xét cấp học bổng

a) Thủ tục xét cấp học bổng

Sinh viên thuộc đối tượng nêu trên nộp hồ sơ xin xét cấp học bổng bao gồm:

- Đơn xin xét cấp học bổng(theo mẫu)

- Giấy báo nhập học

- Bản sao có Công chứng về gia cảnh hoặc đối tượng ưu tiên: con liệt sĩ, thương binh, dân tộc thiểu số, ...

b) Trình tự xét cấp học bổng

* Cấp Khoa: Căn cứ vào điều kiện xét cấp học bổng, Khoa chủ quản tổ chức khảo sát, họp xét và đề nghị bằng văn bản từng trường hợp cho Thường trực Hội đồng xét cấp học bổng (Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp) với định suất phân bổ như sau:

- Khoa Sư phạm:                        02 suất                                   

- Khoa Kinh tế xã hội:                02 suất

- Khoa Kỹ thuật công nghiệp:    01 suất

- Khoa KTNN&CNTP:              02 suất

- Khoa Công nghệ thông tin:      01 suất

- Khoa Xây dựng:                       01 suất

- Khoa Ngoại ngữ:                      01 suất

Cấp trường: Hội đồng xét cấp học bổng cấp trường xem xét và đề nghị Hiệu trưởng cấp học bổng do Công ty ESUHAI tài trợ cho sinh viên toàn trường. Dự kiến học bổng được trao tại Lễ Khai giảng năm học 2015 – 2016.   

4. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ và họp Hội đồng xét cấp học bổng

a) Hội đồng xét cấp học bổng cấp Khoa tổ chức họp xét và gửi hồ sơ đề nghị cấp học bổng đến Thường trực Hội đồng xét cấp học bổng cấp trường chậm nhất vào ngày 14/9/2015..

b) Hội đồng xét cấp học bổng cấp trường họp xét và đề nghị Hiệu trưởng quyết định cấp học bổng vào ngày 16/9/2015.

Để công tác xét cấp học bổng do Công ty ESUHAI tai trợ được tiến hành kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, đề nghị lãnh đạo Khoa tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Thông báo này./.

 

 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng