Chia sẻ

Thông báo nộp học phí học kỳ I năm học 2016-2017 lớp ĐH VB2 K9NNA TG

31-10-2016

Căn cứ Quyết định số 1481/QĐ-ĐHNH ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM về việc mức thu học phí và lệ phí năm học 2016-2017;

Căn cứ Thông báo học phí học kỳ I năm học 2016-2017 ngày 20/10/2016 lớp Đại học VB2 K9NNA TG của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM,

Trường Đại học Tiền Giang thông báo học phí học kỳ I năm học 2016-2017 lớp Đại học VB2 K9NNA TG như sau:

 - Học phí: 19 tín chỉ x 330.000đ/TC = 6.270.000 đ/hv (Sáu triệu hai trăm bảy mươi ngàn đồng)

       - Thời hạn đóng học phí: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2016.

       - Địa điểm đóng học phí: Phòng Tài vụ trường Đại học Tiền Giang (Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang)

  Học viên còn nợ học phí các học kỳ trước phải nộp học phí theo mức học phí của học kỳ I năm học 2016-2017 (330.000 đồng/TC).

  Học viên không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM sẽ cấm thi, không công nhận kết quả học tập, không cấp các loại giấy chứng nhận./.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)      
Võ Ngọc Hà  

Phòng Tài vụ