.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lý lịch khoa học

29-05-2020

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

TS. Cao Nguyên Thi

Phó Trưởng phòng, PTP

Quản lý, điều hành

2

TS. Nguyễn Thanh Trang

Phó Trưởng phòng

Phụ trách Hợp tác quốc tế

3

ThS. Trần Ngọc Ẩn

Chuyên viên

Phụ trách Liên kết Sau đại học

4

CN. Phan Thị Ngọc Diễm

Chuyên viên

Văn thư

5

CN. Đặng Như Ngà

Chuyên viên

Phụ trách NCKH CBVC và SV

Phụ trách Tài liệu giảng dạy

6

TS. Trần Thanh Phong

Giảng viên

Phó Chủ tịch Hội sinh viên

Phụ trách Tạp chí Khoa học

Phụ trách Hội nghị/Hội thảo khoa học các cấp

Phụ trách Hợp tác quốc tế Khối tiếng Pháp

Phụ trách Giáo trình

Phụ trách Website

7

ThS. Phạm Quốc Thịnh

Chuyên viên

Phụ trách Hợp tác quốc tế Khối tiếng Anh

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Các tin khác :