.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ban hành 25 văn bản QPPL trong tháng 9/2015

22-10-2015

Trong đó, Nghị định 70/2015/NĐ-CP ngày 1/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu. Nghị định quy định cụ thể về thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi, mức hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh và phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quản lý và sử dụng nguồn thu bảo hiểm y tế của quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu.

Ngày 8/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2015/NĐ-CP  gồm 5 chương, 14 điều, quy định về tiêu chuẩn phân tầng; khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học; quy trình, thủ tục phân tầng và xếp hạng cơ sở giáo dục đại học.

Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số được ban hành nhằm tạo giải pháp tổng thể, đồng bộ, có cơ chế tạo cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng sâu, xa, vùng khó khăn thoát nghèo, đồng thời có thu nhập ổn định, đảm bảo được cuộc sống, phát triển kinh tế, từ đó hạn chế tình trạng đốt nương làm rẫy, khai thác lâm sản trái phép, tích cực tham gia công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Ngày 10/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Nghị định quy định cụ thể điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản; chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn;...

Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp được ban hành để hướng dẫn chi tiết các điều khoản liên quan đến đăng ký doanh nghiệp quy định tại Luật doanh nghiệp 2014; sửa đổi, bổ sung những hạn chế tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP và Nghị định số 5/2013/NĐ-CP; cụ thể hóa những đổi mới, cải cách trong công tác đăng ký doanh nghiệp đã được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong khâu gia nhập, hoạt động và rút khỏi thị trường.

Ngày 15/9/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 41/2015/QĐ-TTg về việc bán cổ phần theo lô. Quyết định được ban hành nhằm thực hiện Nghị quyết 40/NQ-CP ngày 1/6/2015 của Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5/2015; tạo điều kiện, cơ sở pháp lý cho các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước sớm triển khai phương án cổ phần hóa và thoái vốn theo tinh thần Nghị quyết 40/NQ-CP của Chính phủ.

Quyết định 43/2015/QĐ-TTg, ngày 16/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ gồm 7 điều, quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS tại các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và nhà tạm giữ.

                                                                                                                                                                            (Theo baochinhphu.vn)

Phòng Thanh tra pháp chế