.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

HD;

Chia sẻ

KẾ HOẠCH Hội thi “Đọc sách chuyên ngành” lần thứ III Năm học 2015-2016

14-10-2015

       UBND TỈNH TIỀN GIANG                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Số:     /KH-ĐHTG                                                                             Tiền Giang, ngày      tháng 10 năm 2015

                                                                                           KẾ HOẠCH

                                                                  Hội thi “Đọc sách chuyên ngành” lần thứ III

                                                                                     Năm học 2015-2016

        Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2015-2016, Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Hội thi “Đọc sách chuyên ngành” lần thứ III năm học 2015 - 2016, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

        - Phát huy tác dụng, hiệu quả nguồn học liệu chuyên ngành hiện có trong Thư viện của trường phục vụ cho việc dạy, học và nghiên cứu cho học sinh, sinh viên. Đồng thời tạo sự gắn kết giữa bạn đọc với thư viện và nâng cao chất lượng hoạt động thư viện;

        - Tạo thói quen đọc sách chuyên ngành trong học tập cho học sinh, sinh viên, từng bước rèn luyện kỹ năng đọc sách, khả năng làm việc và nghiên cứu thông qua Thư viện cũng như hình thành văn hóa đọc trong nhà trường.

II. YÊU CẦU

        - Hội thi được tổ chức gắn với quá trình đọc sách thường xuyên, liên tục của HSSV trên Thư viện trường, thu hút đông đảo HSSV tham gia.

        - Các Khoa chuyên ngành, các Bộ môn và toàn thể giảng viên tuyên truyền quảng bá, hướng dẫn HSSV tự học, tự nghiên cứu thông qua nguồn học liệu chuyên ngành có trên Thư viện trường;

        - Các đoàn thể sinh viên trong nhà trường thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động và cổ vũ HSSV tham gia. Ngoài giải thưởng của nhà trường, sinh viên đạt giải có thêm các giải thưởng động viên HSSV đạt giải cao trong hội thi.

III. THỂ LỆ HỘI THI

   1. Đối tượng dự thi:

       Học sinh, sinh viên chính quy và VLVH đang học tập tại Trường Đại học Tiền Giang, do Trường đào tạo và cấp bằng.

   2. Nội dung và hình thức thi:

      * Nội dung thi

       Mỗi cá nhân dự thi phải đến thư viện mượn và đọc nhiều sách chuyên ngành, có ghi nhận số lần đến mượn sách chuyên ngành qua “Sổ tay đọc sách”. Mỗi lần đọc có hồ sơ minh chứng bằng phiếu tóm tắt nội dung, nêu những kiến thức rút ra từ nội dung tài liệu có thể vận dụng vào quá trình học tập, nghiên cứu của bản thân.

      * Hình thức thi:

       Cá nhân dự thi được cấp một “Sổ tay đọc sách”, trong đó có 2 nội dung sau:

       - Thứ nhất: Phiếu ghi nhận số lượt bạn đọc đến thư viện;

       - Thứ hai: Kết quả xử lý tài liệu

   3. Thời gian diễn ra hội thi:

       - Phát hành sổ tay đọc sách: Từ ngày 27/10/2015 đến ngày 9/1/2016

       - Nộp sổ tay đọc sách về Ban Tổ chức: Hạn chót ngày 19/5/2015

       - Chấm thi: Từ ngày 20/5/2016 đến ngày 20/6/2016

       - Tổng kết, phát giải: Cuối tháng 6/2016

    4. Địa diểm nhận bài dự thi (Sổ tay đọc sách):

       - Thư viện Cơ sở Chính, gặp Cô Trần Thị Kim Phượng (Phòng B.01).

       - Thư viện cơ sở 1, gặp Cô Ngô Thị Lệ Quyên;

       - Thư viện cơ sở Thân Cửu Nghĩa, gặp Thầy Nguyễn Văn Lô (Phòng A102)

    5. Khen thưởng:

       Ban Tổ chức trao Giấy khen của Hiệu trưởng cho cá nhân, tập thể có nhiều bài dự thi đạt chất lượng, kèm giải thưởng như sau:

    a. Giải thưởng dành cho cá nhân: (Cho 2 khối: Khối Kỹ thuật - Công nghệ - Nông nghiệp; Khối Kinh tế - Xã hội - Sư phạm).

       - Giải Nhất:  02 giải/02 khối ;                       

       - Giải Nhì:  02 giải /02 khối;

       - Giải Ba: 02 giải/02 khối ;

       - Giải Khuyến khích: 10 giải/02 khối.

       Định mức chi cho mỗi giải thưởng cá nhân áp dụng theo Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2016 của trường. Ban tổ chức sẽ vận động tài trợ để tăng định mức các giải thưởng cá nhân.

     b. Giải thưởng dành cho tập thể: (Cho 2 khối: Khối Kỹ thuật - Công nghệ - Nông nghiệp; Khối Kinh tế - Xã hội - Sư phạm).

       - Giải Nhất: 02 giải/ 02 khối;                                 

       - Giải Nhì:  02 giải/ 02 khối;                                  

       - Giải Ba: 02 giải/ 02 khối;                            

       - Giải Khuyến khích: 04 giải/02 khối.

       Định mức chi cho mỗi giải thưởng tập thể áp dụng theo Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2015 của trường. Ban tổ chức sẽ vận động tài trợ để tăng định mức các giải thưởng tập thể.

       IV. TỔNG KẾT HỘI THI

       1. Thời gian: Cuối tháng 6/2016

 2. Địa điểm: Giảng đường Cơ sở chính.

 3. Thành phần tham dự:

      - Nhà tài trợ;

      - Đại diện BGĐ Thư viện Tiền Giang;

      - Đại diện Ban Giám hiệu;

      - Đại diện Lãnh đạo Phòng, Khoa, Trung tâm;

      - Đại diện Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi Đoàn;

      - Sinh viên tham gia Hội thi đọc sách chuyên ngành lần III;

      - Giảng viên, sinh viên quan tâm đến hội thi.

  4. Nội dung chương trình:

      - Văn nghệ chào mừng;

      - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

      - Báo cáo tổng kết Hội thi đọc sách chuyên ngành lần II;

      - Tặng hoa cảm ơn nhà tài trợ (nếu có);

      - Sinh viên đạt giải cao phát biểu cảm nghĩ;

      - Khen thưởng;

      - Phát động Hội thi đọc sách chuyên ngành lần III;

      - Phát biểu chỉ đạo của Ban Giám hiệu;

      - Đáp từ - Kết thúc.

  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

    1. Thời gian thực hiện

STT

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng kế hoạch, trình BGH

30/09/2015 – 10/10/2016

2

Triển khai kế hoạch

10/10/2016 – 17/10/2016

3

Tuyên truyền hướng dẫn về cuộc thi

10/10/2016 – 19/5/2016

4

Phát hành Sổ tay đọc sách

27/10/2016 – 9/1/2016

5

Hạn chót nộp Sổ tay đọc sách

19/5/2016

6

Tổng kết, trao giải

Cuối tháng 6/2016

 

2. Thành phần Ban Tổ chức

      - Ông Nguyễn Quang Khải - Phó Hiệu trưởng:                                        Trưởng ban;

      - Ông Tôn Quang Đăng - PGĐ. TT TT-TV:                                               Phó Trưởng ban;

      - Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến - PGĐ. TT TT-TV:                                         Phó trưởng ban;

      - Ông Nguyễn Viết Thịnh - Trưởng phòng QLĐT:                                      Ủy viên;

      - Ông Đinh Quốc Cường - Trưởng phòng CTCT&SV,  BT Đoàn trường:  Ủy viên;

      - Ông Lê Tiến Dũng - Chủ tịch Hội Sinh viên:                                             Ủy viên;

      - Bà Hồ Thị Ngọc Thanh - Thư viện viên TT.TTTV:                                    Ủy viên;

      - Trưởng các khoa (có và quản lý SV):                                                       Ủy viên;

      - Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Thư viện viên TT.TTTV:                                 Ủy viên;

      - Bà Trần Thị Kim Phượng - Thư viện viên TT.TTTV:                                 Thư ký;

      - Bà Nguyễn Thị Tường Vi - Thư viện viên TT.TTTV:                                 Thư ký;

      - Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Thư viện viên TT.TTTV:                                 Thư ký;

  3. Ban Giám khảo vòng bán kết và chung kết xếp hạng

      Ban Tổ chức sẽ mời Ban Giám khảo theo yêu cầu đánh giá bài dự thi của thí sinh.

  4. Phân công nhiệm vụ

    a. Trung tâm Thông tin Thư viện:

      Thực hiện vai trò đầu mối:

      + Xây dựng kế hoạch hội thi; chuẩn bị và cung cấp tài liệu các Khoa tuyển chọn cho các thí sinh dự thi.

      + Tham mưu cho Ban Giám hiệu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung theo sự phân công.

      + Chuẩn bị nội dung tổng kết Hội thi.

      + Chuẩn bị nội dung bandrole, banner tuyên truyền về Hội thi, đăng tải thông tin trên trang web của trường.

      + Thực hiện thanh quyết toán các khoản chi của Hội thi đúng thời hạn quy định.

      - Các Khoa: Phát động sâu rộng về Hội thi cho sinh viên tham gia; phối hợp TT.TTTV tuyển chọn tài liệu cho thí sinh tham khảo, có giao chỉ tiêu cụ thể cho từng lớp.

  b. Phòng CTCT&SVĐoàn Thanh niên, Hội Sinh viên:

      + Phối hợp Ban Tổ chức trong các khâu tuyên truyền, vận động sinh viên hưởng ứng cuộc thi.

      + Vận động tài trợ để tăng kinh phí khen thưởng hội thi.

  c. Phòng Quản trị - Thiết bị:

      + Chuẩn bị sân khấu cho buổi tổng kết hội thi tại giảng đường;

      + Hỗ trợ treo phông chữ tại giảng đường;

      + Bố trí 01 chuyên viên phụ trách vi tính, âm thanh, ánh sáng thường trực tại chương trình tổng kết hội thi.

      + Vệ sinh hội trường, hoàn trả trang thiết bị về vị trí cũ sau khi Hội thi kết thúc.

  d. Phòng Tài vụ:

      + Hướng dẫn dự trù và thanh quyết toán kinh phí tổ chức Hội thi.

      Căn cứ Kế hoạch này, lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm đôn đốc đơn vị của mình phối hợp tổ chức Hội thi thành công tốt đẹp./.

                             

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- BGH (để báo cáo);                                                                                

- BTC hội thi (để thực hiện);                                 

- Các Phòng, Khoa, Trung tâm (để triển khai);

- ĐTN, HSV (để triển khai);

- BBT website, BBT phát thanh (để tuyên truyền);

- Lưu: VT, TTTV.                                            

TT Thông tin - Thư viện

Các tin khác :