.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Bộ môn Công nghệ Sinh học Và Khoa học Cây trồng

08-03-2016

             Bộ môn được thành lập từ tháng 5 năm 2013 với chức năng chính là xây dựng và tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo các ngành thuộc khối nông nghiệp. Ngoài công tác giảng dạy, cán bộ viên chức bộ môn còn tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành, hướng dẫn sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học.

             I. Chương trình đào tạo

            Bộ môn quản lý và tham gia giảng dạy hai ngành đào tạo đại học, hai ngành đào tạo cao đẳng và hai ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

Hệ Đại học

1

Công nghệ sinh học

2

Khoa học cây trồng

Hệ cao đẳng

1

Công nghệ sinh học

2

Khoa học cây trồng

Hệ trung cấp chuyên nghiệp

1

Trồng trọt và bảo vệ thực vật

2

Phát triển nông nghiệp nông thôn

 

 

              II. Cán bộ viên chức bộ môn

             Đến tháng 03 năm 2016, bộ môn có 14 viên chức trẻ, năng động, tốt nghiệp từ các trường đại học uy tín trong và ngoài nước; đảm nhiệm nhiều chức năng khác nhau như giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cố vấn học tập.

 

 

 

Danh sách cán bộ viên chức bộ môn

STT

Viên chức

Chuyên ngành

Vị trí/ nhiệm vụ công tác

1

Trần Lê Vinh

ThS. Bảo vệ Thực vật

Trưởng bộ môn

2

Huỳnh Thị Huế Trang

ThS. Công nghệ Sinh học

Phó trưởng bộ môn

3

Đoàn Thị Ngọc Thanh

Tiến sĩ Công nghệ Sinh học

Phó Trưởng Khoa

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cố vấn học tập

4

Nguyễn Bích Hà Vũ

Tiến sĩ Trồng trọt

Giảng viên

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

5

Hà Thị Tuyết Phượng

ThS. Trồng trọt

Giảng viên

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cố vấn học tập

6

Thái Hoàng Phúc

ThS. Trồng trọt

Giảng viên

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cố vấn học tập

7

Nguyễn Thị Mai Hạnh

ThS. Trồng trọt

Giảng viên

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cố vấn học tập

8

Trần Thị Minh Tú ThS. Công nghệ sinh học – Nông nghiệp

Giảng viên

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cố vấn học tập, đang là nghiên cứu sinh ngành Nông nghiệp tại Nhật Bản

9

Trần Thụy Ái Tâm

ThS. Công nghệ sinh học

Giảng viên

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cố vấn học tập

10 Trần Ngọc Chi ThS. Công nghệ Sinh học

Giảng viên

Giảng dạy, hiện đang là Nghiên cứu sinh ngành CNSH tại ĐH Cần Thơ

11 Phan Thị Hồng Ngọc ThS. Di truyền học

Giảng viên

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

12 Nguyễn Thị Phương Thảo ThS. Sinh lý Người và Động vật

Giảng viên

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phụ trách Phòng thí nghiệm

13 Võ Thị Ngọc Bích ThS. Công nghệ Sinh học

Giảng viên

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

14 Lê Thanh Điền ThS. Công nghệ Sinh học

Giảng viên

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cố vấn học tập

 

 

             III. Cơ sở vật chất

            Ngoài các phòng thí nghiệm chung cho các kiến thức cơ sở ngành như phòng thí nghiệm sinh hóa, PTN. Sinh học, PTN. Vi sinh, PTN. Dinh dưỡng, sinh viên được thực tập trong các PTN chuyên ngành như PTN. Nuôi cấy mô, PTN. Sinh học phân tử, trại thực nghiệm có hệ thống nhà lưới 100m2.

 

             IV. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

             Viên chức bộ môn đã và đang có nhiều đề tài dự án nghiên cứu khoa học các cấp.

Thời gian thực hiện

Cấp

Số lượng

Nghiệm thu

2012-2013

Trường

1

Đã nghiệm thu

2013-2014

Trường

1

Đã nghiệm thu

2014-2015

Trường

3

Đang thực hiện

2014-2016

Tỉnh

1

Đang thực hiện

2015-2016

Trường

1

Đã được duyệt đề xuất

 

 

             Ngoài ra, sinh viên hai ngành Khoa học cây trồng và công nghệ sinh học từ năm hai trở đi, sẽ được giảng viên hướng dẫn các đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Hiện tại, đã có 8 đề tài đăng ký thực hiện trong năm học 2015-2016.

             V. Hoạt động phục vụ cộng đồng

              * Các hoạt động cồng đồng như công tác mùa hè xanh, ngày công tác xã hội, mở lớp dạy ngề cho nông dân được cán bộ viên chức bộ môn tham gia tích cực.

             - Trong năm học 2013-2014, tham gia giảng dạy 30 lớp nghề ngắn hạn do Trường phối hợp với Phòng nông nghiệp ở các huyện tổ chức.

             - Trong năm học 2014-2015, bộ môn đã và đang giảng dạy cho 3 lớp nghề ngắn hạn (lớp kỹ thuật trồng sầu riêng, Kỹ thuật trồng cây chôm chôm và lớp kỹ thuật trồng lúa cao sản) cho nông dân thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy

             * Sinh viên hai ngành Công nghệ sinh học và Khoa học cây trồng tham gia công tác xã hội tích cực, mỗi học kỳ có ít nhất một ngày công tác xã hội.

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm