.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Giới thiệu Phòng QLKHCN&HTQT

05-01-2019

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HỢP TÁC QUỐC TẾ

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Chức năng

        - Tham mưu cho Hiệu trưởng hoạch định chương trình, kế hoạch và chính sách phát triển hoạt động khoa học - công nghệ theo chức năng của một trường đại học;

        - Giúp Hiệu trưởng quản lý hoạt động khoa học - công nghệ; quản lý hoạt động chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng và thực hiện quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động khoa học - công nghệ;

        - Giúp Hiệu trưởng quản lý việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo;

        - Giúp Hiệu trưởng quản lý hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo sau đại học.

2. Nhiệm vụ

2.1 Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Tạp chí khoa học

        - Đề xuất định hướng, kế hoạch nghiên cứu khoa học; Quản lý và điều phối tất cả các hoạt động nghiên cứu khoa học; theo dõi, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, định kỳ báo cáo tình hình hoạt động nghiên cứu khoa học của trường lên cấp trên;

        - Phối hợp với các tổ chức khoa học - công nghệ trong và ngoài trường  thực hiện các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học;

        - Tổ chức quản lý và theo dõi các hợp đồng nghiên cứu khoa học với các tổ chức ngoài trường.Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xử lý các khiếu nại của khách hàng có liên quan đến nghiên cứu khoa học của trường;        

        - Phối hợp với Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ tổ chức giới thiệu,chuyển giao các đề tài nghiên cứu khoa đã được nghiệm thu để ứng dụng vào thực tiễn, phục vụ sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

        - Tổ chức việc đánh giá các kết quả nghiên cứu khoa học, đề xuất khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc trong trường;

        - Quản lý công tác thông tin, xuất bản tư liệu khoa học, các hoạt động sáng kiến, sáng chế, phát minh;

        - Quản lý các đề tài và kết quả các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên thuộc trường;

        - Tổ chức xuất bản kỷ yếu và Tạp chí khoa học của trường theo định kỳ;

        - Phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết những vấn đề về cán bộ khoa học, lao động, thiết bị vật tư, kinh phí, kỹ thuật an toàn lao động, các chế độ chính sách có liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học của trường theo các chế độ chính sách đã ban hành;

        - Theo dõi hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học.

  1. Quan hệ Quốc tế

        - Đề xuất phương hướng mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế;

- Theo dõi việc triển khai các chương trình, dự án hợp tác quốc tế;

- Dự thảo và ký kết các dự án hợp tác quốc tế; tiếp nhận các nguồn viện trợ nước ngoài; tiếp nhận Tình nguyện viên nước ngoài đến trường giảng dạy, học tập, nghiên cứu;

- Lập kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm và báo cáo tổng kết công tác hợp tác quốc tế hàng năm;

- Chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế;

- Dịch thuật tài liệu, thư từ, phiên dịch cho các hội nghị, hội thảo khi được yêu cầu.

  1. Quản lý hoạt động liên kết đào tạo sau đại học       

- Tham mưu, đề xuất thực hiện các hoạt động đào tạo hoặc liên kết đào tạo sau đại học;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo hoặc liên kết đào tạo sau đại học hàng năm;

- Phối hợp với các trường đại học có uy tín trong nước và nước ngoài để tổ chức các hợp đồng liên kết đào tạo sau đại học;

- Quản lý các lớp sau đại học do trường đào tạo hoặc các trường liên kết đào tạo đặt tại Trường Đại học Tiền Giang.

II. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

1. Trưởng phòng Quản lý Khoa học & Quan hệ Quốc tế

1.1 Trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ công tác tổ chức, lãnh đạo, lập kế hoạch và phương hướng hoạt động của đơn vị.

- Giúp Ban Giám hiệu quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và xúc tiến, mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường.

- Quản lý, điều hành toàn đơn vị.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ Phòng Quản lý Khoa học & Quan hệ Quốc tế có tinh thần đoàn kết, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát huy khả năng, tính chủ động sáng tạo và nâng cao trình độ chính trị, khoa học, chuyên môn của từng thành viên trong đơn vị.

1.2 Quyền hạn

        - Đề xuất và tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường hướng phát triển của đơn vị.

        - Xây dựng định hướng dài hạn và kế hoạch từng năm của công tác nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế.

        - Đề xuất tuyển dụng và quản lý nhân sự của đơn vị.

        - Tổ chức, điều động phân công công tác cán bộ trong đơn vị.

        - Bình xét, đề cử cán bộ cho các danh hiệu thi đua khen thưởng, kỷ luật và các chức danh trong đơn vị.

2. Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học & Quan hệ Quốc tế

2.1 Trách nhiệm

         Giúp Trưởng phòng thực hiện các trách nhiệm sau đây:

        - Tổ chức, lãnh đạo, lập kế hoạch và phương hướng hoạt động của đơn vị.

        - Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế.

        - Quản lý, điều hành đơn vị.

        - Xây dựng đội ngũ cán bộ Phòng Quản lý Khoa học & Quan hệ Quốc tế.

2.2 Quyền hạn

        Giúp Trưởng phòng thực hiện các quyền sau đây:

        - Đề xuất và tham mưu hướng phát triển của đơn vị.

        - Xây dựng định hướng dài hạn và kế hoạch từng năm của công tác nghiên cưu khoa học và quan hệ quốc tế.

        - Theo dõi, quản lý công việc hành chánh của đơn vị.

3. Chuyên viên Quản lý nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo, xuất bản Tạp chí Khoa học.

3.1 Trách nhiệm

  •        

3.2 Quyền hạn

  •        

        - Tham gia vào việc bình xét các danh hiệu thi đua khen thưởng, kỷ luật hàng năm trong đơn vị.

  1. Chuyên viên Quan hệ Quốc tế

4.1 Trách nhiệm

        - Thực hiện các công việc do Lãnh đạo đơn vị phân công, đi sâu vào công tác quan hệ quốc tế với các nước như Úc, Anh, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc…

4.2 Quyền hạn

        - Đề xuất, tham mưu với Lãnh đạo đơn vị về công việc được phân công và công tác chung của đơn vị.

        - Tham gia vào việc bình xét các danh hiệu thi đua khen thưởng, kỷ luật hàng năm trong đơn vị.

5. Chuyên viên Quản lý hoạt động liên kết đào tạo sau đại học

5.1 Trách nhiệm

        - Thực hiện các công việc do Lãnh đạo đơn vị phân công, đi sâu vào công tác quản lý đào tạo Sau đại học.

5.2 Quyền hạn

        - Đề xuất, tham mưu với Lãnh đạo đơn vị về công việc được phân công và công tác chung của đơn vị.

        - Tham gia vào việc bình xét các danh hiệu thi đua khen thưởng, kỷ luật hàng năm trong đơn vị.

6. Chuyên viên Hành chính – Tổ chức

6.1 Trách nhiệm

        - Thực hiện các công việc do Lãnh đạo đơn vị phân công, đi sâu vào công tác hành chính  - tổ chức của đơn vị.

6.2 Quyền hạn

        - Đề xuất, tham mưu với Lãnh đạo đơn vị về công việc được phân công và công tác chung của đơn vị.

        - Tham gia vào việc bình xét các danh hiệu thi đua khen thưởng, kỷ luật hàng năm trong đơn vị./.

 

 

 

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế