.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Thông báo viết bài Tạp chí khoa học số 3

14-04-2015

UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Số: 61/TB-ĐHTG

Tiền Giang, ngày 10  tháng 4   năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

V/v viết bài cho Tạp chí Khoa học

Số 03/2015 Trường Đại học Tiền Giang

 

 

Nhằm đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài viết tổng quan khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật có giá trị khoa học và thực tiễn trên các lĩnh vực như: khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, xã hội,… của cán bộ viên chức Trường Đại học Tiền Giang và các nhà nghiên cứu ngoài trường chưa được công bố trên các tạp chí khoa học và báo in.

Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tiền Giang kính mời quý Thầy/Cô trong nhà trường và các nhà nghiên cứu ngoài trường tham gia viết bài cho Tạp chí  Khoa học - Số 03/2015 của Trường Đại học Tiền Giang.

Thời gian nhận bài: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/5/2015. Ban Biên tập sẽ ưu tiên xét chọn các bài viết có chất lượng gửi sớm hoặc đúng thời gian quy định. Các bài gửi sau thời điểm này sẽ được thẩm định để đăng tải vào số báo kế tiếp.

 

 

                                          KT.HIỆU TRƯỞNG

                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG   

Nơi nhận:

- Các đơn vị trực thuộc Trường;

- Các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh;

- Trang web của Trường;

- Lưu VT; P.QLKH & QHQT.

 

                                               (Đã ký)

                                      

                                           Lê Hữu Hải                

 

 

 

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế