.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Một số biện pháp đấu tranh chống thông tin xấu độc trên không gian mạng cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay

16-05-2022

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH CHỐNG

THÔNG TIN XẤU ĐỘC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

CHO SINH VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 

TÓM TẮT

          Thông qua việc nghiên cứu các tài liệu chuyên môn và một số nghiên cứu có liên quan đến vấn đề đấu tranh chống lại các thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch trên không gian mạng, bài viết đã đề xuất được một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực nhận thức của sinh viên đối với phương thức, thủ đoạn chống phá Đảng và nhà nước ta của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay.

Từ khoá: Thông tin xấu; Không gian mạng; Giải pháp; Sinh viên

ABSTRACT

Through the study of professional documents and a number of research related to the problem of struggle against bad, poisonous information of hostile forces on the cyber space, the article has proposed a number of basic solutions aimed at enhancing students ' cognitive capacity for the method , tricks against the party and our state of hostile forces in the present period.

Keywords: Bad information; Network space; Solution; Students

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nêu rõ: “Chú trọng công tác quản lý các loại hình thông tin trên internet để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho nhân dân, nhất là cho thanh niên, thiếu niên”. Trên thực tế, internet đang thể hiện ngày càng rõ nét đặc trưng của một xã hội ảo, song lại phản ánh ngày càng toàn diện mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội hiện tại. Cho nên công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này nói chung và của các cơ quan, đơn vị nói riêng gặp nhiều khó khăn, phức tạp. 

Thông tin xấu, độc trên không gian mạng gây tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; ảnh hưởng xấu đến đạo đức, lối sống, nhân cách của cá nhân, cộng đồng và văn hóa dân tộc. Do vậy, cần nhận diện thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, vạch trần những thủ đoạn của những đối tượng đưa thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, đề xuất các biện pháp chủ động phòng chống, góp phần vào cuộc đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ”, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

Xuất phát từ những lý do trên, việc đề xuất một số biện pháp đấu tranh chống thông tin xấu độc trên không gian mạng cho học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết.

2. NỘI DUNG

2.1. Những vấn đề cơ bản về thông tin xấu độc trên không gian mạng hiện nay

Thông tin xấu, độc là những thông tin bịa đặt, bóp méo sự thật, xuyên tạc vấn đề, “đổi trắng, thay đen”, làm lẫn lộn đúng sai, thật giả; hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và định hướng dư luận bằng luận điệu sai trái, thù địch. Một số thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức; một số thông tin có những ngôn từ thô tục nội dung phản cảm, thậm chí soi mói, bình phẩm chủ quan chuyện đời tư của người khác, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều cá nhân, gây bức xúc trong dư luận xã hội; vi phạm chuẩn mực đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục; kích động đồi trụy, bạo lực, bôi nhọ đời tư, vu khống…

Thông tin xấu, độc trên mạng xã hội gây tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; ảnh hưởng xấu đến đạo đức, lối sống, nhân cách của cá nhân, cộng đồng và văn hóa dân tộc.

Thông tin sai trái, độc hại có tính chất tội phạm như: Lừa đảo trên mạng, đánh cắp thông tin, mật khẩu, tán phát vi-rút…Bên cạnh đó có thông tin sai trái như: xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới, bịa đặt, vu cáo, nói xấu các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, tìm mọi cách thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta trên mọi lĩnh vực.

Thực chất là âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta trong thời kỳ mới. Các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá ta trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là khi chúng không thể giành thắng lợi trên mặt trận quân sự, vì vậy khi cuộc cách mạng công nghệ thông tin bùng nổ, chúng đã tìm mọi cách chống phá ta trên không gian mạng. Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ với các hình thức thủ đoạn tinh vi…từ phân tích khía cạnh vấn đề theo quan điểm thiếu khách quan toàn diện tới việc tạo dư luận, xuyên tạc thông tin nhằm bẻ lái dư luận, đánh lừa nhận thức của người đọc…

2.2. Yêu cầu nâng cao năng lực phòng chống thông tin xấu độc trên không gian mạng cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay

Phải gắn liền với giáo dục chính trị, tư tưởng hình thành bản lĩnh chính trị vũng vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng.

Để thực hiện có hiệu quả, chất lượng và có chiều sâu nhiệm vụ này, trước hết, cần phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tinh thần tích cực, chủ động cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch. Tạo nhận thức đúng đắn, toàn diện và đầy đủ về tính hai mặt của internet, mạng xã hội cũng như âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch. Tạo khả năng “miễn dịch” trước các thông tin xấu độc, cũng như tăng sức “đề kháng” để chủ động tiến công, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm trang bị lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước... Tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, giáo dục lòng yêu nước, ý chí chiến đấu và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Làm tốt công tác tư tưởng, nhất là trong quản lý bộ đội. Đẩy mạnh nghiên cứu làm sáng rõ cơ sở khoa học của đường lối, chủ trương của Đảng về quân sự quốc phòng; luận giải thấu đáo, thuyết phục những vấn đề mới nảy sinh...

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. Các cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm và sự cấp thiết phải nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch. Đưa nhiệm vụ đấu tranh vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ hoặc chuyên đề của cấp ủy đảng và nội dung sinh hoạt của tổ chức đảng, sát với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Gắn liền với trình độ lý luận được trang bị  học tập và rèn luyện. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng như Hội đồng quân nhân, tổ chức đoàn thanh niên, phụ nữ, công đoàn... trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện mơ hồ, ngộ nhận, mất cảnh giác trước các nguồn thông tin xấu độc, phản động.

Kết hợp chặt chẽ công tác “xây” và “chống”.

Xây dựng và mở rộng đội ngũ cộng tác viên đưa tin, viết bài, bình luận; nâng cao chất lượng các bài viết đấu tranh phản bác với luận cứ khoa học, tính thuyết phục cao. Kết hợp chặt chẽ các biện pháp đấu tranh, cả trực tiếp và gián tiếp; giữa xây và chống, trong đó lấy xây là chính; chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan báo chí để viết bài đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội.

Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để đấu tranh ngăn chặn. Công tác nắm tình hình cần tập trung vào những vấn đề cụ thể như: Phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội trên không gian mạng. Phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan điều tra, bảo vệ chính trị nội bộ của quân đội và Công an nhân dân để kịp thời nhận diện rõ những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền phá chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội. 

2.3. Một số biện pháp cơ bản nâng cao năng lực phòng chống thông tin xấu độc trên không gian mạng cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay

Một là, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Về ý nghĩa, đây là biện pháp có ý nghĩa quan trọng là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong hoạt động đấu tranh chống thông tin xấu độc trên không gian mạng hiện nay.

Về nội dung, giáo dục quan điểm chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà Nước, giáo dục lịch sử, truyền thống của dân tộc, tuyên truyền nhận diện các hình thức, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch đang diễn ra.

Về yêu cầu, nội dung giáo dục phải là nội dung chính xác, liên hệ sát với tình hình thực tiễn hiện nay đồng thời phát huy tính chủ động của người học, biết nhận định tình hình đúng theo quan điểm nội dung kiến thức được trang bị, có lập trường tư tưởng vững vàng, tư duy logic, phản biện lại các quan điểm, lập luận sai trái…

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội.

Về ý nghĩa, đây là biện pháp có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, là biện pháp trang bị kỹ năng nhận thức cho học viên QP-AN một cách đầy đủ về các nguồn thông tin đa chiều  theo đúng quan điểm, đường lối, chính sách…

Về nội dung, cán bộ là gốc của mọi công việc vì vậy cần tăng cường hơn nữa công tác bám nắm cơ sở, cụ thể đến với từng học viên QP-AN. Thường xuyên giáo dục quán triệt các văn bản, chỉ thị của các cấp ủy Đảng, làm rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên những vấn đề nóng, vấn đề nhạy cảm đặc biệt là các âm mưu chống phá của chúng trên không gian mạng hiện nay… Tổ chức các hoạt động trao đổi, giải đáp thắc mắc cho học viên, đảm bảo thống nhất về tính nhận thức.

Từng chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan chính quyền, đoàn thể có trách nhiệm tổ chức sinh hoạt nhằm trao đổi, làm rõ về bản chất, âm mưu từ thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, phần tử phản động chống đối. Trên cơ sở tài liệu, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, tổ chức cung cấp luận cứ, thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng internet, mạng xã hội để quán triệt cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi mình quản lý nhận diện, phân tích được tác hại của thông tin xấu, độc, xây dựng ý thức tự phòng vệ và sẵn sàng tham gia đấu tranh phản bác khi tổ chức giao nhiệm vụ. Yêu cầu cán bộ, đảng viên không nghe, đọc, xem những đài, báo, trang mạng, bài viết, blog, video của những phần tử chống đối, phản động.

Về yêu cầu, công tác tăng cường sự lãnh đạo của chỉ huy các cấp cần sâu sát, thường xuyên và có chất lượng.

Ba là, chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để đấu tranh ngăn chặn.

Về ý nghĩa, đây là biện pháp có ý nghĩa quan trọng mang tính chủ động cao, đảm bảo mọi công tác hoạt động sẵn sang có kế hoạch đối phó với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch hiện nay.

Về nội dung, trước những vấn đề còn nghiêm trọng, phòng chống bền bỉ, lâu dài, công tác chủ động phòng ngừa càng phải “chủ động đi trước”; tập trung vào những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực.

Chủ động phát hiện, tố giác các hành vi sai phạm khi sử dụng mạng internet, mạng xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên phải biến trang mạng xã hội của cá nhân mình thành kênh thông tin quan trọng để tuyên truyền thông tin chính thống. Tích cực, thường xuyên tham gia chia sẻ, bình luận, nhân rộng các bài viết về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay và các hoạt động ý nghĩa của tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể nơi mình công tác, sinh hoạt… nhằm cổ vũ, động viên đông đảo mọi người tham gia, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Khi tiếp cận với các bài viết, các thông tin thiếu chuẩn xác với mục đích phá hoại sự ổn định, kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương, cơ quan, đơn vị phải thể hiện rõ chính kiến bảo vệ chính nghĩa, lẽ phải, không a dua, có hành vi lệch chuẩn về chính trị. Không tham gia chia sẻ, bình luận những thông tin không chính thống, có nội dung gây phương hại đến uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, nhất là thông tin được báo chí, mạng xã hội phản ánh mà chưa được kiểm chứng, chưa có phát ngôn và kết luận chính thức từ cá nhân liên quan hay tổ chức được giao trách nhiệm.

Về yêu cầu, nắm vững và tuân thủ các quy định của Luật An ninh mạng, cũng như các giải pháp quản lý chặt chẽ thông tin trên internet và mạng xã hội hiện nay.

Bốn là, thường xuyên đổi mới phương thức, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội của các thế lực thù địch.

Về ý nghĩa, đây là biện pháp quan trọng tạo tiềm lực lâu dài cho hoạt động đấu tranh phòng, chống các thông tin xấu độc trên không gian mạng đòi hỏi sự tham gia tích cực của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Về nội dung, cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên trách nhiệm đồng loạt đăng tải, chia sẻ trên trang mạng xã hội của cá nhân những thông tin chính thống, chính thức, chính xác liên quan đến các sự kiện phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm và các tin, bài, clip đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch trong các đợt cao điểm bảo vệ an ninh chính trị. Đây là giải pháp quan trọng nhằm tạo thành chuỗi dòng chảy thông tin tích cực lan tỏa nhanh trong cộng đồng góp phần định hướng nhận thức, tạo sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trước những thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội hiện nay. Phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thuộc địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm huy động đoàn viên, hội viên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đấu tranh trực diện, thống nhất, đồng bộ với những thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội.

Về yêu cầu, các cơ quan tổ chức, cá nhân cần tích cực tham gia hoạt động phòng chống thông tin xấu độc trên không gian mạng. Có kế hoạch hoạt động chặt chẽ, phối hợp hiệu quả, tránh hiện tượng hoạt động riêng rẽ, chồng chéo nhau sẽ không đem lại hiệu quả.

3. KẾT LUẬN

Vấn đề đấu tranh chống thông tin xấu, độc trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay là một trong những vấn đề rất cấp thiết trong các hoạt động của các cơ sở giáo dục. Có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp sinh viên nhận thức rõ được các âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng và nhà nước ta thông qua việc tung những tin chưa được kiểm chứng lên không gian mạng.

Thông qua những luận điểm được phân tích ở trên, tác giả đã đề xuất được một số giải pháp cơ bản trong việc nâng cao năng lực phòng chống thông tin xấu độc trên không gian mạng cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay, cụ thể:

- Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội.

- Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để đấu tranh ngăn chặn.

- Thường xuyên đổi mới phương thức, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội của các thế lực thù địch.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. . Ban Tuyên giáo Trung ương (2007): Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Bộ Chính trị (2007). Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 03/5/2007 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

3. Hoàng Văn Tòng (2013). Quản lí Giáo quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường đại học Việt Nam trong bối cảnh mới. Luận án tiến sĩ Quản lí giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

4. Nguyễn Văn Cần (2019), Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là cơ sở phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

CN. Bùi Thanh Minh

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất

Các tin khác :