.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

27-04-2022

Ngày 20/4/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch hành động số 131/KH-UBND về triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Việc ban hành kế hoạch nhằm triển khai tổ chức các hoạt động ngoại giao văn hóa của tỉnh để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tôn vinh các giá trị, vẻ đẹp về văn hóa, con người của tỉnh Tiền Giang đến bạn bè quốc tế; thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và bền vững, mở rộng quan hệ, hợp tác với các địa phương, tổ chức và cá nhân nước ngoài, các tổ chức quốc tế, thu hút nguồn đầu tư, thúc đẩy thương mại, du lịch, công nghiệp văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi trọng tâm đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nâng cao vị thế của tỉnh Tiền Giang. Xác định nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của sở, ban, ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, địa phương, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong công tác ngoại giao văn hóa.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa nói chung, ngoại giao văn hóa nói riêng, các quan điểm, mục tiêu của Chiến lược Ngoại giao văn hóa trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức đối ngoại và ngoại giao văn hóa cho cán bộ làm công tác đối ngoại và liên quan đến văn hóa đối ngoại ở các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh.

Tăng cường triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa của tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2030, thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa, song hành với công tác thông tin đối ngoại, Chiến lược văn hóa đối ngoại, Chiến lược phát triển văn hóa gắn kết trong tổng thể chính sách đối ngoại, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, tận dụng những lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đẩy mạnh triển khai, đa dạng hóa hoạt động văn hóa đối ngoại sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát.

Bảo tồn, quảng bá, giới thiệu các di sản văn hóa của Việt Nam nói chung và của tỉnh Tiền Giang nói riêng đến bạn bè quốc tế. Giới thiệu các di tích lịch sử, văn hóa để quảng bá hình ảnh của tỉnh; tổ chức các hoạt động ngoại giao văn hóa đa dạng để giới thiệu các giá trị văn hóa của tỉnh Tiền Giang thông qua các lễ hội truyền thống, mang tính đặc thù của địa phương.

Tập trung triển khai các biện pháp ngoại giao văn hóa hỗ trợ và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, du lịch, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ; tham gia xây dựng thương hiệu sản phẩm tỉnh Tiền Giang và thương hiệu hàng hóa Việt; góp phần phục hồi và phát triển kinh tế. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và các nước tham gia các sự kiện giao lưu văn hóa để trao đổi, tìm hiểu giá trị lẫn nhau. 

Tạo điều kiện thuận lợi để các nước, tổ chức quốc tế và cơ quan văn hóa, du lịch ở nước ngoài giới thiệu đất nước, con người, văn hóa và du lịch tại tỉnh Tiền Giang. Phối hợp triển khai các Tuần văn hóa, những sự kiện văn hóa lớn của các nước tổ chức tại địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác văn hóa đối ngoại gắn kết chặt chẽ với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; góp phần giữ gìn, phát huy tiếng Việt, bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ngoài đóng góp cho sự phát triển bền vững đất nước.

Xây dựng hoặc điều chỉnh các chính sách, định hướng về phát triển văn hóa, đổi mới hoạt động ngoại giao văn hóa của tỉnh, làm phong phú, đa dạng hình thức, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp xu thế hội nhập quốc tế.

Các giải pháp thực hiện gồm: Tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về Chiến lược Ngoại giao văn hóa; Quảng bá hình ảnh của tỉnh, truyền thông, đa dạng hóa các sản phẩm văn hóa đối ngoại; Gắn kết ngoại giao văn hóa với các hoạt động đối ngoại về kinh tế, chính trị; Gắn kết các hoạt động ngoại giao văn hóa với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; Đảm bảo các nguồn lực cho công tác ngoại giao văn hóa.

Theo: https://tiengiang.gov.vn

Công đoàn