.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Xét duyệt Thuyết minh Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

28-03-2022

Sáng ngày 25/3/2022 vừa qua, Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức xét duyệt Thuyết minh nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ "Ứng dụng chế phẩm vi sinh để sản xuất phân bón hữu cơ trong canh tác rau ăn lá theo hướng an toàn" do ThS. Trần Thụy Ái Tâm chủ nhiệm và ThS. Huỳnh Thị Huế Trang là thành viên cùng thực hiện.

Hội đồng xét duyệt do TS. Lê Hữu Hải - Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm làm Chủ tịch cùng với sự tham gia của các thành viên khác bao gồm TS. Trương Quốc Tất, ThS. Thái Hoàng Phúc, ThS. Nguyễn Thị Mai Hạnh - Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm, ThS. Phạm Quốc Thịnh - Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế.

Trên cơ sở nghiên cứu lý tổng quan tài liệu các quá trình ủ phân hữu cơ phun qua lá và bón gốc từ các nguồn nguyên liệu khác nhau bằng các chế phẩm vi sinh trên thị trường đã được thực hiện và công bố kết quả trong và ngoài nước, đề tài nghiên cứu xác định loại chế phẩm vi sinh và nguyên liệu phù hợp sản xuất phân hữu cơ phun qua lá quy mô hộ gia đình sử dụng trong canh tác rau ăn lá; xác định loại nguyên liệu phù hợp sản xuất phân hữu cơ vi sinh bón gốc quy mô hộ gia đình sử dụng trong canh tác rau ăn lá; đánh giá hiệu quả việc sử dụng phối hợp đồng thời phân hữu cơ phun qua lá và bón gốc đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng rau ăn lá và đặc tính đất trồng; xây dựng mô hình sản xuất rau ăn lá theo hướng an toàn, giảm chi phí sản xuất với diện tích 100 m2 tại xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Nếu thực hiện thành công, đề tài sẽ góp phần phát triển việc tổ chức sản xuất rau ăn lá theo hướng an toàn ở quy mô nông hộ và chuyển giao mô hình sản xuất rau ăn lá theo hướng an toàn cho các hộ gia đình tại tỉnh Tiền Giang.

Hội đồng đã tiến hành thẩm định mục tiêu, sản phẩm, phương pháp nghiên cứu, dự trù kinh phí thực hiện và các nội dung chi tiết của thuyết minh. Kết quả đã thông qua thuyết minh đề tài làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện đề tài trong thời gian tới.   

QUỐC THỊNH

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Các tin khác :