.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo chiêu sinh kỳ thi cấp chứng chỉ Tin học ứng dụng

09-05-2021

          UBND TỈNH TIỀN GIANG                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Số: 417/TB-ĐHTG                                                         Tiền Giang, ngày 05 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

 Về việc phối hợp tổ chức thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng

Công nghệ Thông tin Cơ bản, Nâng cao

      Căn cứ vào kế hoạch năm của Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Thường xuyên và Tin học Ngoại ngữ, Trường Đại học Tiền Giang phối hợp với Trung tâm Tin học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM tổ chức kỳ thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin trình độ Cơ bản, Nâng cao cho các đối tượng là sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu (thí sinh tự do).

 1. Nội dung: theo chương trình khung của Bộ Giáo dục & Đào tạo; thí sinh dự thi nếu đạt yêu cầu sẽ được Trung tâm Tin học – trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM cấp chứng chỉ.
 2. Hồ sơ, lệ phí và thời gian đăng ký dự thi:

- Hồ sơ:

 • Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu).
 • 3 ảnh 3 x 4 (ảnh mới chụp trong vòng 6 tháng, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh).
 • 1 bản sao giấy CMND / căn cước công dân / hộ chiếu
 • Thí sinh đăng ký dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao nộp bản sao (có chứng thực) chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (mẫu phôi do Bộ GD&ĐT/ ĐHQG/các đơn vị có đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo Thông tư Liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT).

 - Phí dự thi cơ bản: 

 • Học phí ôn thi + lệ phí thi: 900.000đ/ thí sinh (đã bao gồm tài liệu).
 • Lệ phí thi của thí sinh tự do: 500.000đ/ thí sinh.

- Phí dự thi nâng cao:

 • Học phí ôn + lệ phí thi: 1.500.000đ/ thí sinh.
 • Lệ phí thi của thí sinh tự do: 800.000đ/ thí sinh.

           - Đăng ký dự thi: thí sinh đăng ký nộp hồ sơ và lệ phí dự thi theo qui định tại các cơ sở của Trung tâm từ ngày 04-5 đến hết ngày 20-5-2021

 • Tổ chức ôn tập vào các ngày ngày: 22 và 23-5-2021
 • Nhận giấy báo dự thi ngày:  28-5-2021
 • Ngày tổ chức thi: 30-5-2021 (Chủ nhật)
 • Địa điểm thi: Trường Đại học Tiền Giang nhánh cao tốc Thân Cửu Nghĩa.
 1. Địa điểm đăng ký và nộp hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Thường xuyên và Tin học Ngoại ngữ Trường Đại học Tiền Giang; Địa chỉ số 119 Ấp Bắc, F5, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.

ĐT: 02733 974 080          -       Email: ttdtbdtxthnn@tgu.edu.vn

 

Nơi nhận:                                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG

- Các cá nhân có nhu cầu;                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                - Lưu: VT, TT.ĐTBDTX&THNN.                                                                        (Đã ký)

                                                                                                                                     Lê Minh Tùng

TT Đào tạo thường xuyên - Tin học Ngoại ngữ