.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo chiêu sinh các lớp Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao

23-02-2021

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số: 01 /TB-NNTH                                                   Tiền Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

 Về việc tổ chức thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng

Công nghệ Thông tin Cơ bản K30; Nâng cao Khóa 14 

     Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 về quy định tổ chức thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin;

     Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-ĐHTG ngày 15/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

     Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch năm của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang, Trung tâm tổ chức kỳ thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cho các đối tượng là học viên của Trung tâm và các đối tượng khác có nhu cầu (thí sinh tự do).

 1.  Nội dung: theo chương trình khung của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

 2.  Hồ sơ, lệ phí và thời gian đăng ký dự thi:

- Hồ sơ:

 • Đơn xin dự thi.

 • 3 ảnh 3 x 4 (có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh).

 • 1 bản sao giấy CMND.

 • Riêng học viên dự thi nâng cao nộp bản sao chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

- Phí dự thi cơ bản:

 • Học phí ôn + lệ phí thi: 900.000đ/ thí sinh (đã bao gồm tài liệu).

 • Lệ phí thi của thí sinh tự do: 500.000đ/ thí sinh (Không ôn).

 • Lệ phí thi của học viên Trung tâm: 400.000đ/thí sinh.

- Phí dự thi nâng cao:

 • Học phí ôn + lệ phí thi: 1.500.000đ/ thí sinh.

 • Lệ phí thi của thí sinh tự do: 800.000đ/ thí sinh (Không ôn).

 • Lệ phí thi của học viên Trung tâm: 700.000đ/thí sinh.

- Đăng ký dự thi: thí sinh đăng ký nộp hồ sơ và lệ phí dự thi theo qui định tại các cơ sở của Trung tâm từ ngày 20/01/2021  đến hết ngày 05/03/2021.

 • Tổ chức ôn tập vào các ngày ngày 13, 14/03/2021.

 • Nhận giấy báo dự thi 18/03  đến hết ngày 19/03/2021.

 • Ngày tổ chức thi: 21/03/2021 (Chủ nhật).

 1. Địa điểm, đăng ký và nộp hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang; Địa chỉ số 119 Ấp Bắc, F5, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.

  ĐT: 0273-397 4080                                       EMAIL: ttthnn@tgu.edu.vn

                                                                                        

Nơi nhận:                                                                                                                 GIÁM ĐỐC

- Các cá nhân có nhu cầu;                                                                                            (đã ký)

- Lưu: VT.                                                                                                                Lê Minh Tùng

          

TT Đào tạo thường xuyên - Tin học Ngoại ngữ