.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo chiêu sinh lớp Kế toán doanh nghiệp khoá 30

27-10-2020

UBND TỈNH TIỀN GIANG

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 144/TB-ĐHTG

          Tiền Giang, ngày  20 tháng  10  năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Chiêu sinh lớp Kế toán doanh nghiệp khoá 30

 

Để hướng dẫn và cung cấp cho học viên kiến thức về nghiệp vụ kế toán trong các doanh nghiệp, Trường Đại học Tiền Giang thông báo chiêu sinh lớp ‘KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHOÁ 30’. Cụ thể như sau:

1. Nội dung chương trình học

- Nguyên lý kế toán; 

- Kế toán vốn bằng tiền, hàng tồn kho;

- Kế toán tiền lương, tài sản cố định;

- Kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành;

- Kế toán tiêu thụ thành phẩm, mua bán hàng hóa, xác định kết quả kinh doanh, lập báo cáo tài chính;

- Kế toán nợ phải thu, phải trả;

- Thuế và Kế toán thuế;

- Ứng dụng phần mềm kế toán.

2. Đối tượng

- Học viên muốn làm việc trong lĩnh vực kế toán tại các doanh nghiệp.

- Sinh viên không chuyên ngành kế toán.

          - Các cá nhân quan tâm đến công tác kế toán.

3. Thời gian và học phí

          - Thời gian khóa học: khoảng 2-3 tháng.

          - Thời gian học: thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

- Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến hết ngày 30/11/2020.

- Dự kiến khai giảng: 05 tháng 12 năm 2020.

- Học phí: 1.500.000đ/khóa/học viên (Một triệu năm trăm ngàn đồng)

4. Kết thúc khoá học: học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học ‘KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP’ của Trường Đại học Tiền Giang.

5. Địa điểm ghi danh và nộp học phí:

Văn phòng Khoa Kinh tế - Luật, Khu D (phòng D.23), số 119 Ấp Bắc, Phường 5, TP Mỹ Tho - Tiền Giang.

Mọi chi tiết liên hệ:

Văn phòng Khoa Kinh tế - Luật, Khu D (phòng D.23), số 119 Ấp Bắc, Phường 5, TP Mỹ Tho - Tiền Giang. Email: kktl@tgu.edu.vn

( Văn phòng Khoa – Cơ sở chính: (0273) 3 870 030

( Văn phòng Khoa – Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: (0273) 3 857 938

Di động: 0939 028 804 (Cô Thảo)  0974 920 882 (Cô Nguyệt)

 

Nơi nhận:                                                                                         KT.HIỆU TRƯỞNG                                                                                                               

- Doanh nghiệp;                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Sinh viên, cá nhân quan tâm;                                                                                                      

- Lưu: VT, Khoa  KT-L.                                                                                                  (đã ký)                                                                                              

 

                 Lê Hữu Hải

                                                                                   

                                                                                                        

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Kinh tế - Luật